Zaleplon

Zaleplon

Zaleplon to lek nale??cy do grupy zwanej potocznie ?lekami Z?, kt?re s? stosowane w leczeniu l?ku i bezsenno?ci. Nieco p??niej om?wimy bardziej szczeg??owo oba stany i zbadamy najlepsze opcje leczenia. Zaleplon to licencjonowany lek generyczny produkowany przez pi?? firm farmaceutycznych, w tym Cipla Ltd. Jest produkowany, eksportowany i sprzedawany online na ca?ym ?wiecie. W rzeczywisto?ci mo?esz kupi? Zaleplon online w naszej aptece znajduj?cej si? tutaj w Wielkiej Brytanii.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €47.99
Paczka 60 x tabletki €70.99
Paczka 90 x tabletki €100.99
Paczka 120 x tabletki €127.99
Paczka 150 x tabletki €151.99
Paczka 180 x tabletki €171.99

Zaleplon Informacja

Jak ju? powiedzieli?my, tabletki Zaleplon s? generyczne, co oznacza, ?e ??zasadniczo kopiuj? oryginalne markowe leki, które po raz pierwszy pojawi?y si? na rynku. Ten lek by? sprzedawany wy??cznie przez firm? Pfizer pod mark? Sonata do czasu wyga?ni?cia patentu w 2008 roku. Po wyga?ni?ciu patentu na lek inne firmy farmaceutyczne mog? ubiega? si? o licencj? na jego sprzeda?. Program leków generycznych FDA akceptuje i przetwarza te wnioski. Koszty pocz?tkowe zwi?zane z lekami generycznymi s? znacznie ni?sze, wi?c lek jest znacznie ta?szy.

Poniewa? coraz wi?cej firm produkuje ten sam lek, cena nadal spada. Masz do?? p?acenia wygórowanych kwot za leki? Chcesz przegl?da? i porównywa? leki w zaciszu w?asnego domu? Czy zauwa?y?e?, ?e nie mo?esz zasn?? i nie wiesz, co robi?? Niezale?nie od Twojej sytuacji, zapewniamy Ci ochron?. Mo?esz kupi? Zaleplon online w j?zyku polskim w naszej aptece bez recepty.

Skutki uboczne Zaleplonu

Przed zakupem leku Zaleplon nale?y zda? sobie spraw? z wszelkich dzia?a? niepo??danych, które mog? dotyczy? pacjenta. Na szcz??cie ten lek ma stosunkowo niewiele skutków ubocznych, jednak wszystkie leki mog? powodowa? dzia?ania niepo??dane. Wi?kszo?? ludzi uwa?a, ?e ??mo?na sobie z nimi poradzi?, je?li ich do?wiadcz?, a inni w ogóle ich nie do?wiadcz?. Niektóre typowe dzia?ania niepo??dane leku Zaleplon obejmuj?:

 • Uczucie zm?czenia lub senno?ci
 • Czuj? si? chora
 • Suche usta
 • Spadek apetytu
 • Ból g?owy

Wi?kszo?? z wymienionych powy?ej skutków ubocznych mo?na opanowa?, dbaj?c o dobre nawodnienie organizmu. Picie du?ej ilo?ci wody jest lepsze ni? picie napojów gazowanych lub s?odkich lub napojów zawieraj?cych kofein?. Przyjmowanie leków przeciwhistaminowych lub przeciwwymiotnych mo?e pomóc w nudno?ciach, je?li czujesz si? chory. Mo?esz kupi? leki przeciwhistaminowe i niektóre leki przeciwwymiotne bez recepty, ale silniejsze b?d? musia?y zosta? przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu. Je?li stosujesz lek przeciwhistaminowy, upewnij si?, ?e nie powoduje on senno?ci, poniewa? Zaleplon mo?e równie? wywo?a? senno??.

Powa?ne skutki uboczne s? rzadkie; s? jednak mo?liwe. Je?li wyst?pi którykolwiek z poni?szych objawów, nie nale?y przyjmowa? wi?cej leków i natychmiast zasi?gn?? profesjonalnej porady:

 • Omamy – widzenie rzeczy nie istnieje
 • Z?udzenia – nieprawdziwe my?li
 • Amnezja – niemo?no?? zapami?tania rzeczy
 • Powa?na niestabilno?? lub niezdarno??

Niektóre osoby przyjmuj?ce Zaleplon mog? do?wiadcza? niebezpiecznych zachowa? podczas snu, ale zdarza si? to niezwykle rzadko. Zachowania mog? obejmowa? wstawanie i prowadzenie samochodu, gotowanie jedzenia, lunatykowanie, uprawianie seksu i wykonywanie po??cze? telefonicznych. Wi?kszo?? ludzi nie pami?ta, ?e ??robili te rzeczy tak, jak si? wydarzaj?, nie b?d?c w pe?ni obudzonymi.

Recenzje online Zaleplon

Recenzje Zaleplonu daj? klientom mo?liwo?? zapoznania si? z obiektywnymi informacjami na temat tego, jak lek sprawia?, ?e inni ludzie si? czuli, ile czasu zaj??o jego dzia?anie, jak d?ugo trwa?o i jak by?o skuteczne. Istnieje wiele bada? klinicznych, które badaj? i dostarczaj? dowodów na bezpiecze?stwo i skuteczno?? leków, które s? niezwykle przydatne i ca?kowicie niezb?dne, aby zapewni?, ?e produkowane i sprzedawane leki s? zgodne ze standardami.

S? jednak trudne do odczytania dla osób, które nie nale?? do spo?eczno?ci naukowej. Recenzje s? wa?ne, poniewa? zapewniaj? dobry wgl?d w jako?? leku w osobisty, autentyczny i ?atwy do zrozumienia sposób. Zarówno nowi, jak i powracaj?cy klienci mog? wystawia? recenzje i ocenia? nasze produkty, a tak?e poziom obs?ugi klienta, jakiego mo?na oczekiwa? od naszej apteki, co pozwala bez obaw kupowa? Zaleplon lub dowolny inny lek.

Kup Zaleplon online

Je?li szukasz skutecznego leku do leczenia bezsenno?ci lub l?ku, nie szukaj dalej. Mo?na umówi? si? na konsultacj? z lekarzem rodzinnym lub uzyska? skierowanie do specjalistycznej poradni snu w celu wypisania recepty na leki. Wizyty i skierowania zajmuj? du?o czasu, a wielu klinicystów niech?tnie przepisuje leki na d?u?ej ni? dwa tygodnie i zaleca metody higieny snu. Higiena snu jest wa?na do wdro?enia, jednak je?li to czytasz, prawdopodobnie próbowa?e? wielu rzeczy, aby poradzi? sobie ze swoim stanem.

Faktem jest, ?e wi?kszo?? osób z chorobami przewlek?ymi rozumie je lepiej ni? lekarze i wie, co dzia?a, a co nie. Nasza apteka internetowa oferuje najwi?kszy wybór leków na bezsenno?? i stany l?kowe, które oferujemy bez recepty. Mamy do wyboru wiele bezpiecznych metod p?atno?ci, a nasz zespó? obs?ugi klienta jest dost?pny 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzie? na wszelkie pytania. Oferujemy pe?n? prywatno?? wszystkich naszych zamówie? wysy?anych w zwyk?ym opakowaniu dla dyskrecji. Dostawa jest równie? szybka. Mo?esz spodziewa? si? otrzymania zamówienia w ci?gu 2 do 4 dni w Polsce i w ci?gu 4 do 7 dni w Irlandii i UE.

FAQ - Zaleplon

Jak dzia?a Zaleplon?

Podobnie jak inne „leki Z”, aktywny sk?adnik Zaleplon dzia?a na centralny uk?ad nerwowy. Dok?adniej, dzia?a poprzez wi?zanie si? z receptorami kwasu gamma-aminomas?owego (GABA) w mózgu, podobnie jak benzodiazepiny, takie jak Valium. Kiedy wi??e si? z tymi receptorami, stymuluje produkcj? neuroprzeka?nika GABA. Neuroprzeka?niki to substancje chemiczne reguluj?ce aktywno?? mózgu. Mog? zwi?ksza? lub zmniejsza? aktywno??, a GABA zmniejsza aktywno??, co prowadzi do rozlu?nienia i uspokojenia. Te w?a?ciwo?ci uspokajaj?ce pozwalaj? zasn??, gdy do?wiadczasz objawów bezsenno?ci.

Jakie s? instrukcje dotycz?ce dawkowania Zaleplonu?

Si?a leku b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od konkretnych potrzeb, ale Zaleplon 10 mg jest typow? dawk? pocz?tkow? i podtrzymuj?c?. W razie potrzeby mo?na go zmniejszy? do 5 mg lub zwi?kszy? do 20 mg. Zawsze najlepiej jest zacz?? od najni?szej mo?liwej dawki, poniewa? tolerancja b?dzie si? zwi?ksza?, im cz??ciej jej u?ywasz, wi?c b?dziesz musia? wzi?? wi?cej, aby do?wiadczy? tych samych korzy?ci. Tabletki Zaleplon nale?y przyjmowa? tu? przed snem. Lek nale?y zawsze po?yka? w ca?o?ci i nigdy nie nale?y go kruszy? ani ?u?. Je?li zostanie zmia?d?ony, zostanie wch?oni?ty zbyt szybko, co mo?e by? niebezpieczne.

Czy istniej? przeciwwskazania dotycz?ce produktu Zaleplon?

Zaleplon jest bezpieczny dla wi?kszo?ci ludzi, jednak przed przyj?ciem go nale?y skonsultowa? si? z lekarzem, je?li którykolwiek z poni?szych warunków dotyczy Ciebie:

 • Jeste? uczulony na sk?adniki
 • Masz obturacyjny bezdech senny
 • Masz powa?n? chorob? w?troby lub nerek
 • Jeste? w ci??y lub karmisz piersi?

Powy?sza lista nie jest wyczerpuj?ca i nale?y zasi?gn?? profesjonalnej porady przed za?yciem tego leku, je?li masz jakiekolwiek obawy.

Czy Zaleplon mo?e leczy? bezsenno???

Istniej? ró?ne rodzaje bezsenno?ci, a wyniki leczenia b?d? si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju i przyczyny. Ostra bezsenno?? trwa trzy miesi?ce lub krócej, podczas gdy przewlek?a bezsenno?? trwa trzy miesi?ce lub d?u?ej. Ostra bezsenno?? jest bardziej podatna na wyleczenie. Chocia? przewlek?a bezsenno?? jest trudniejsza do wyleczenia, mo?na j? skutecznie leczy?, stosuj?c odpowiedni? higien? snu i leki. Istnieje równie? kilka przyczyn bezsenno?ci, które mog? wp?ywa? na wyniki leczenia, w tym:

 • Stres, taki jak zbli?aj?cy si? wywiad lub prezentacja
 • Problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja lub l?k
 • ?rodowisko, w tym spanie w pomieszczeniu, w którym jest za gor?co, za zimno lub za g?o?no
 • S?aba higiena snu, np. chodzenie spa? o ró?nych porach lub u?ywanie telefonu w ?ó?ku
 • Leki lub substancje, w tym leki pobudzaj?ce lub zbyt du?o kofeiny

Je?li Twoja bezsenno?? jest spowodowana czynnikami, które s? zmienne, mo?e by? skutecznie wyleczona, gdy te czynniki zostan? rozwi?zane. Na przyk?ad, je?li jeste? zestresowany nadchodz?cym wydarzeniem, mo?e si? okaza?, ?e wystarczy za?ywa? Zaleplon, dopóki ?ród?o stresu nie zniknie. Je?li twoja bezsenno?? jest stanem pierwotnym, co oznacza, ?e ??nie jest spowodowana przez inny stan lub czynnik, mo?esz potrzebowa? d?ugotrwa?ego leczenia.

Jakie s? skutki przyjmowania zaleplonu?

Jak wspomnieli?my wcze?niej, Zaleplon celuje w receptory GABA, które hamuj? aktywno?? elektryczn? w mózgu. Zwi?kszona aktywno?? elektryczna sprawia, ?e ??jeste? bardziej rozbudzony i czujny. To mo?e by? dobra rzecz, ale s? te? potencjalne wady. Na przyk?ad, je?li masz l?k lub bezsenno??, mo?e to zaostrzy? objawy. Kiedy neuroprzeka?niki GABA s? wytwarzane i wydzielane, sprawiaj?, ?e czujesz si? spokojniejszy, bardziej zrelaksowany i wystarczaj?co uspokojony, aby umo?liwi? zasypianie. Receptory GABA s? najliczniejszymi receptorami w mózgu, co sprawia, ?e ??leki takie jak Zaleplon i inne leki Z s? bardzo skuteczne.

Jak d?ugo ?pisz z Zaleplonem?

Czas dzia?ania leku Zaleplon jest krótszy ni? w przypadku innych leków nale??cych do tej samej grupy, takich jak Zopiclone 7,5 mg lub Zolpidem 10 mg. Nazywa si? to ultrakrótko dzia?aj?cym ?rodkiem nasennym o dzia?aniu uspokajaj?cym, poniewa? ma tak krótki czas dzia?ania. Wszystko w tym leku jest szybkie. Jest szybko wch?aniany do krwiobiegu, a nast?pnie przechodzi przez barier? krew-mózg, gdzie wywiera swoje dzia?anie. Szybko?? wch?aniania mo?e si? nieznacznie ró?ni? u poszczególnych osób w zale?no?ci od metabolizmu, wska?nika masy cia?a (BMI) i tego, czy przyjmujesz go z jedzeniem. Pocz?tek dzia?ania Zaleplonu trwa ?rednio oko?o 10 minut. Mo?e by? krótszy po 5 minutach lub nieco d?u?szy po 15 minutach, ale jest znacznie szybszy ni? inne leki Z lub benzodiazepiny (leki przeciwl?kowe).

Okres pó?trwania w fazie eliminacji zaleplonu wynosi oko?o 1,5 godziny, a efekty b?d? odczuwalne przez oko?o 3 godziny. Krótki pocz?tek i czas dzia?ania sprawiaj?, ?e jest to ?wietna opcja na bezsenno?? charakteryzuj?c? si? trudno?ciami z zasypianiem. Nie jest to najlepsza opcja leczenia dla osób, które budz? si? w nocy lub budz? si? zbyt wcze?nie i nie mog? ponownie zasn??. Istniej? dalsze korzy?ci wynikaj?ce z krótkiego okresu pó?trwania w fazie eliminacji. O wiele bezpieczniej jest wykonywa? z?o?one lub wymagaj?ce umiej?tno?ci zadania nast?pnego dnia w porównaniu z innymi podobnymi lekami, je?li przyjmujesz je ponad 12 godzin przed podj?ciem takich zada?.

Czy zaleplon jest dobry na l?ki?

Leki skierowane na receptory GABA s? przydatne w leczeniu bezsenno?ci i l?ku. Zaleplon dzia?a bardziej uspokajaj?co ni? inne leki przeciwl?kowe, dlatego jest cz??ciej stosowany w leczeniu bezsenno?ci, ale ludzie zg?aszali, ?e rozlu?nia ich i sprawia, ?e ??czuj? si? spokojniej, a zatem s? w stanie lepiej radzi? sobie z objawami l?ku. Ten lek jest idealnie krótkoterminow? opcj? leczenia, niezale?nie od tego, czy jest stosowany w przypadku bezsenno?ci, czy l?ku, poniewa? d?ugotrwa?e stosowanie zwi?ksza tolerancj?. Oznacza to, ?e b?dziesz musia? zwi?kszy? dawk?, aby uzyska? te same po??dane efekty. Je?li cierpisz na l?k, mo?esz chcie? wdro?y? techniki zarz?dzania psychologicznego, a tak?e za?ywa? leki, aby uzyska? bardziej holistyczne podej?cie. Stwierdzono, ?e terapia, taka jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), jest wysoce skuteczna w leczeniu l?ku. Osoby, które przesz?y CBT, s? w stanie lepiej radzi? sobie z objawami i rzadziej stosowa? leki.

Ile kosztuje Zaleplon?

Oryginaln? markow? wersj? tego leku by?a Sonata, a poniewa? tak du?e sumy pieni?dzy zainwestowano w rozwój i licencjonowanie leku, jego zakup jest znacznie dro?szy. Sonata by?a opatentowana przez kilka lat, a firma Pfizer mia?a wy??czne prawa do sprzeda?y leku do czasu wyga?ni?cia patentu. Po wyga?ni?ciu patentu inne firmy farmaceutyczne mog?y z?o?y? wniosek do programu leków generycznych FDA, aby wyprodukowa? w?asn? licencjonowan? wersj? leku generycznego.

Zaleplon ma ten sam sk?adnik aktywny co Sonata, ale jest dost?pny za u?amek ceny. Dodatkowo, je?li kupujesz Zaleplon w naszej aptece, koszt ka?dej tabletki spada wraz z wi?kszymi zakupami. Bardziej szczegó?owe informacje o cenach mo?na zobaczy? po wybraniu produktu.

Kup Zaleplon online w j?zyku Polska w naszej aptece www.sleepingtabletsdirect.com/pl i do?wiadcz rado?ci z prawid?owego snu.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.