Zolpidem 10 mg

Zolpidem

Zolpidem / Ambien to lek, kt?ry jest powszechnie uwa?any za doskona?y przyk?ad tego, o ile skuteczniejsze s? nie-benzodiazepiny w leczeniu bezsenno?ci w por?wnaniu z faktycznymi lekami benzodiazepinowymi. Jednym z powod?w, dla kt?rych zolpidem / Ambien dzia?a lepiej ni? benzodiazepina na bezsenno??, jest fakt, ?e trudniej jest uzyska? od niego uzale?nienie.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €44.99
Paczka 60 x tabletki €72.99
Paczka 90 x tabletki €104.99
Paczka 120 x tabletki €134.99
Paczka 150 x tabletki €163.99
Paczka 200 x tabletki (180 + 20 wolny) €190.99

Zolpidem 10 mg Informacja

Ten lek jest zwykle sprzedawany w sprzeda?y detalicznej w wi?kszo?ci g?ównych punktów sprzeda?y farmaceutycznej, gdzie jest on rozprowadzany pacjentom po przedstawieniu przepisu od lekarza. Podobnie jak zopiklon, lek ten jest jednym z najcz??ciej przepisywanych leków na bezsenno?? i istnieje kilka wersji generycznych.

Ten lek jest wspólnym mianownikiem w?ród wielu pacjentów z rakiem poddawanych radioterapii, poniewa? mo?e wywo?a? cykl snu, który bardziej sprzyja stymulacji szybszego powrotu do zdrowia po uszkodzeniu cia?a.

winian zolpidemu 10 mg

Lek zawiera uspokajaj?cy sk?adnik czynny zwany winianem zolpidemu 10 mg. Ten aktywny sk?adnik pobudza uwalnianie kwasów gamma-aminomas?owych w mózgu, zmniejszaj?c aktywno?? o?rodkowego uk?adu nerwowego, która w przeciwnym razie hamowa?a zdolno?? zasypiania w nocy.

Dawkowanie 10 mg winianu zolpidemu powinno mie? wystarczaj?ce dzia?anie uspokajaj?ce, aby zneutralizowa? objawy nawet ci??szych przypadków bezsenno?ci, dlatego lek ten jest preferowany przez wielu pacjentów z przewlek?? bezsenno?ci?.

10 mg to standardowa wielko?? dawki przepisywana przez wi?kszo?? pracowników s?u?by zdrowia, dlatego lek ten wyst?puje w postaci tabletek 10 mg. Efekty mog? trwa? do 8 godzin, a pocz?tek nast?puje po oko?o 30 minutach do godziny po spo?yciu.

Efekty uboczne zolpidemu

Je?li nigdy nie korzysta?e? z tego lekarstwa wcze?niej, pierwszym punktem zamówienia przed jego spo?yciem jest przeczytanie o wszystkich mo?liwych skutkach ubocznych, jakie mo?e powodowa?. Ma to na celu zapewnienie w?asnego zdrowia i bezpiecze?stwa i powinno by? standardow? praktyk? w przypadku ka?dego nowego leku przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem tego leku przeczytaj nast?puj?ce cz?ste dzia?ania niepo??dane zolpidemu:

 • Zm?czenie (w ci?gu dnia)
 • zawroty g?owy
 • Dezorientacja
 • niezdarno??
 • T?umienie regularnego apetytu
 • letarg
 • utrata pami?ci krótkotrwa?ej

Je?li zaczniesz odczuwa? którykolwiek z wy?ej wymienionych skutków ubocznych zolpidemu, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie si? z lekarzem tak szybko, jak to mo?liwe, przed kontynuowaniem stosowania tego leku. Pami?taj, ?e te skutki uboczne s? bardzo rzadkie, ale nadal stanowi? problem zdrowotny, na który nale?y zwróci? szczególn? uwag?.

Recenzje Zolpidem

Wspó?cze?nie opublikowana ankieta zgromadzi?a kilka recenzje zolpidemu od renomowanych lekarzy, aby oceni? jego popularno??. Badanie wykaza?o, ?e 9 na 10 recenzji zolpidemu by?o za przepisywaniem tego leku zamiast benzodiazepin w leczeniu bezsenno?ci.

Jest zbyt wiele dowodów naukowych, aby obali? fakt, ?e lek ten przewy?sza benzodiazepiny, je?li chodzi o leczenie zaburze? snu. Struktura chemiczna tego leku ró?ni si? równie? od struktury benzodiazepin, co sprawia, ?e ??bezpieczniejsze jest jego przepisywanie bez ryzyka, ?e ??u pacjenta rozwinie si? na nie tolerancja.

Kup Zolpidem online

Je?li przepisano Ci stosowanie leku Ambien w leczeniu bezsenno?ci, mo?esz kupi? zolpidem online za po?rednictwem us?ug oferowanych tutaj, na stronie internetowej naszej apteki internetowej. Korzy?ci z robienia tego tutaj u nas w przeciwie?stwie do innych to fakt, ?e zamówienia mo?na sk?ada? bez recepty.

Nasze leki s? nie tylko dost?pne bez recepty; s? te? generykami zolpidemu, które dzia?aj? równie skutecznie jak nazwa marki, ale kosztuj? znacznie mniej pieni?dzy. Gwarantujemy równie? wysokiej jako?ci obs?ug?, która dzia?a 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, umo?liwiaj?c zakup zolpidemu online przez ca?? dob?.

Cz?sto Zadawane Pytania - Zolpidem

Czy zolpidem jest dobry w leczeniu bezsenno?ci?

Tak, Zolpidem to tabletka nasenna, która jest regularnie stosowana w leczeniu bezsenno?ci. Pomaga szybciej zasn?? i zmniejsza prawdopodobie?stwo, ?e obudzisz si? w nocy.

Jakie s? skutki przyjmowania Zolpidemu?

Zolpidem dzia?a poprzez wytwarzanie w mózgu substancji chemicznej zwanej GABA (kwas gamma-aminomas?owy), która dzia?a uspokajaj?co i zmniejsza aktywno?? mózgu. Ta zmniejszona aktywno?? jest idealnym przygotowaniem do dobrego snu.

Jak d?ugo przed snem nale?y przyjmowa? Zolpidem?

Zaleca si? przyj?cie jednej tabletki Zolpidemu 10 mg nie wcze?niej ni? 1 godzin? przed snem i 8 godzin przed planowanym wstaniem. W tym czasie unikaj prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania ci??kich maszyn.

Jak d?ugo Ambien sprawia, ?e ???pisz?

1 tabletka Ambien 10 mg pozwoli Ci zasn?? ?rednio 6 - 8 godzin. Zaleca si? przyj?cie tabletki na 1 godzin? przed snem i co najmniej 8 godzin przed planowanym przebudzeniem.

Ile kosztuje Zolpidem?

Ceny zaczynaj? si? od oko?o 1,15 £ za tablet przy minimalnym zamówieniu (30 tabletek). Kupowanie hurtowe obni?a cen? i kosztuje zaledwie 0,77 GBP za tablet.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.