Zolpidem 10mg

Zolpidem

Zolpidem / Ambien to lek, który jest powszechnie uwa?any za doskona?y przyk?ad tego, o ile skuteczniejsze s? nie-benzodiazepiny w leczeniu bezsenno?ci w porównaniu z faktycznymi lekami benzodiazepinowymi. Jednym z powodów, dla których zolpidem / Ambien dzia?a lepiej ni? benzodiazepina na bezsenno??, jest fakt, ?e trudniej jest uzyska? od niego uzale?nienie.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Ilość Produkty Cena Dodaj teraz
30 Zolpidem 10mg Tablety €44.99
60 Zolpidem 10mg Tablety €72.99
90 Zolpidem 10mg Tablety €104.99
120 Zolpidem 10mg Tablety €134.99
150 Zolpidem 10mg Tablety €163.99
180 Zolpidem 10mg Tablety €190.99

Recenzje produktu

 • Trustpilot Reviews
  Oct 17, 2020 – Ms Jackie

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent, fast efficient service.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Charlotte

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent service and fast delivery. Even though I don't have a MasterCard they provided a very efficient service enabling me to make payment by email. Lovely phone and online customer staff.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Helen

  Excellent Service

  Excellent service from this online pharmacy. Would love the option of next day guaranteed delivery as tracking provided only tells you when it's been posted and when it's delivered. Would be willing to pay a bit extra for that. Apart from that I would recommend.

Uwaga: te komentarze można edytować / skracać, aby pasowały do przydzielonego miejsca

Zolpidem 10mg Informacja

Ten lek jest zwykle sprzedawany w sprzeda?y detalicznej w wi?kszo?ci g?ównych punktów sprzeda?y farmaceutycznej, gdzie jest on rozprowadzany pacjentom po przedstawieniu przepisu od lekarza. Podobnie jak zopiklon, lek ten jest jednym z najcz??ciej przepisywanych leków na bezsenno?? i istnieje kilka wersji generycznych.

Ten lek jest wspólnym mianownikiem w?ród wielu pacjentów z rakiem poddawanych radioterapii, poniewa? mo?e wywo?a? cykl snu, który bardziej sprzyja stymulacji szybszego powrotu do zdrowia po uszkodzeniu cia?a.

winian zolpidemu 10 mg

Lek zawiera uspokajaj?cy sk?adnik czynny zwany winianem zolpidemu 10 mg. Ten aktywny sk?adnik pobudza uwalnianie kwasów gamma-aminomas?owych w mózgu, zmniejszaj?c aktywno?? o?rodkowego uk?adu nerwowego, która w przeciwnym razie hamowa?a zdolno?? zasypiania w nocy.

Dawkowanie 10 mg winianu zolpidemu powinno mie? wystarczaj?ce dzia?anie uspokajaj?ce, aby zneutralizowa? objawy nawet ci??szych przypadków bezsenno?ci, dlatego lek ten jest preferowany przez wielu pacjentów z przewlek?? bezsenno?ci?.

10 mg to standardowa wielko?? dawki przepisywana przez wi?kszo?? pracowników s?u?by zdrowia, dlatego lek ten wyst?puje w postaci tabletek 10 mg. Efekty mog? trwa? do 8 godzin, a pocz?tek nast?puje po oko?o 30 minutach do godziny po spo?yciu.

Efekty uboczne zolpidemu

Je?li nigdy nie korzysta?e? z tego lekarstwa wcze?niej, pierwszym punktem zamówienia przed jego spo?yciem jest przeczytanie o wszystkich mo?liwych skutkach ubocznych, jakie mo?e powodowa?. Ma to na celu zapewnienie w?asnego zdrowia i bezpiecze?stwa i powinno by? standardow? praktyk? w przypadku ka?dego nowego leku przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem tego leku przeczytaj nast?puj?ce cz?ste dzia?ania niepo??dane zolpidemu:

 • Zm?czenie (w ci?gu dnia)
 • zawroty g?owy
 • Dezorientacja
 • niezdarno??
 • T?umienie regularnego apetytu
 • letarg
 • utrata pami?ci krótkotrwa?ej

Je?li zaczniesz odczuwa? którykolwiek z wy?ej wymienionych skutków ubocznych zolpidemu, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie si? z lekarzem tak szybko, jak to mo?liwe, przed kontynuowaniem stosowania tego leku. Pami?taj, ?e te skutki uboczne s? bardzo rzadkie, ale nadal stanowi? problem zdrowotny, na który nale?y zwróci? szczególn? uwag?.

Recenzje Zolpidem

Wspó?cze?nie opublikowana ankieta zgromadzi?a kilka recenzje zolpidemu od renomowanych lekarzy, aby oceni? jego popularno??. Badanie wykaza?o, ?e 9 na 10 recenzji zolpidemu by?o za przepisywaniem tego leku zamiast benzodiazepin w leczeniu bezsenno?ci.

Jest zbyt wiele dowodów naukowych, aby obali? fakt, ?e lek ten przewy?sza benzodiazepiny, je?li chodzi o leczenie zaburze? snu. Struktura chemiczna tego leku ró?ni si? równie? od struktury benzodiazepin, co sprawia, ?e ??bezpieczniejsze jest jego przepisywanie bez ryzyka, ?e ??u pacjenta rozwinie si? na nie tolerancja.

Kup Zolpidem online

Je?li przepisano Ci stosowanie leku Ambien w leczeniu bezsenno?ci, mo?esz kupi? zolpidem online za po?rednictwem us?ug oferowanych tutaj, na stronie internetowej naszej apteki internetowej. Korzy?ci z robienia tego tutaj u nas w przeciwie?stwie do innych to fakt, ?e zamówienia mo?na sk?ada? bez recepty.

Nasze leki s? nie tylko dost?pne bez recepty; s? te? generykami zolpidemu, które dzia?aj? równie skutecznie jak nazwa marki, ale kosztuj? znacznie mniej pieni?dzy. Gwarantujemy równie? wysokiej jako?ci obs?ug?, która dzia?a 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, umo?liwiaj?c zakup zolpidemu online przez ca?? dob?.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.