Pregabalin 300mg

Pregabalin

Znany pod nazw? handlow? Lyrica, lek ten jest wysoce skutecznym ?rodkiem leczenia bólu neuropatycznego, od bólu nerwów i fibromialgii po uogólnione zaburzenia l?kowe (GAD). Lek ten ma unikaln? budow? chemiczn?, która ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci przeciwpadaczkowe pozwala mu skutecznie leczy? szereg schorze? neuropatycznych oraz napadów drgawkowych.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Ilość Produkty Cena Dodaj teraz
28 Pregabalin 300mg Tablety €43.99
56 Pregabalin 300mg Tablety €66.99
84 Pregabalin 300mg Tablety €96.99
112 Pregabalin 300mg Tablety €126.99
140 Pregabalin 300mg Tablety €152.99
168 Pregabalin 300mg Tablety €176.99

Recenzje produktu

 • Trustpilot Reviews
  Oct 17, 2020 – Ms Jackie

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent, fast efficient service.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Charlotte

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent service and fast delivery. Even though I don't have a MasterCard they provided a very efficient service enabling me to make payment by email. Lovely phone and online customer staff.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Helen

  Excellent Service

  Excellent service from this online pharmacy. Would love the option of next day guaranteed delivery as tracking provided only tells you when it's been posted and when it's delivered. Would be willing to pay a bit extra for that. Apart from that I would recommend.

Uwaga: te komentarze można edytować / skracać, aby pasowały do przydzielonego miejsca

Pregabalin 300mg Informacja

Pregabalina, zatwierdzona przez FDA, dzia?a na ró?ne sposoby, w zale?no?ci od tego, czy jest stosowana w leczeniu bólu, padaczki czy l?ku. Zaburzenia te s? generalnie spowodowane nieregularn? aktywno?ci? elektryczn? zachodz?c? w mózgu, a ten lek dzia?a poprzez zmniejszenie tej ogólnej aktywno?ci.

Zauwa?alne efekty pojawiaj? si? zwykle po dwóch do czterech tygodni stosowania kuracji i s? odpowiednie zarówno do krótko-, jak i d?ugotrwa?ego stosowania.

Dawkowanie pregabaliny

zalecane dawkowanie pregabaliny b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od leczonego stanu chorobowego. Ogólnie zalecana dawka wynosi od 150 mg do 600 mg dziennie, która jest podzielona na dwie do trzech oddzielnych dawek. Post?puj?c zgodnie z regularn? procedur?, pacjenci uzyskaj? optymalne efekty tego leku.

Dawk? pregabaliny mo?na przyjmowa? niezale?nie od posi?ku, chocia? osobom, u których wyst?puj? nudno?ci, zaleca si? lekki posi?ek. Sam? tabletk? nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod? i nigdy nie nale?y jej ??czy? z alkoholem.

Pacjenci poni?ej 18 roku ?ycia nie powinni przyjmowa? tego leku, a tak?e osoby w ci??y, karmi?ce piersi? lub uczulone na jakiekolwiek sk?adniki tego leku.

Efekty uboczne pregabaliny

Efekty uboczne pregabaliny wyst?puj?ce u u?ytkowników b?d? si? ró?ni? w zale?no?ci od pacjenta i zwykle dotycz? tylko 10% osób przyjmuj?cych lek. Te dzia?ania niepo??dane s? ?agodne i zwykle ust?puj? samoistnie w krótkim czasie.

Bardziej powszechne dzia?ania niepo??dane pregabaliny obejmuj? nudno?ci, senno?? i ból g?owy. Aby zminimalizowa? te skutki, zaleca si?, aby u?ytkownicy przyjmowali lek z jedzeniem, aby unikn?? nudno?ci. Bóle g?owy powinny min?? po tygodniu, ale mo?na je z?agodzi? piciem wody. Senno?? cz?sto ust?puje, gdy organizm dostosowuje si? do leku.

Pacjenci, którzy chc? zaprzesta? przyjmowania tego leku, nie powinni nagle przerywa? leczenia, poniewa? mo?e to spowodowa? niepo??dane skutki uboczne i objawy odstawienia. Zamiast tego stopniowo zmniejszaj dawk? leku.

Recenzje pregabaliny

Wi?kszo?? klientów pisz?cych recenzje pregabaliny zgadzaj? si?, ?e jest ona skuteczna w leczeniu kilku schorze? bez zak?ócania któregokolwiek z naturalnie zachodz?cych procesów organizmu. Ten lek jest szczególnie korzystny, poniewa? mo?e leczy? wiele zaburze? jednocze?nie, takich jak fibromialgia i l?k.

Inni pacjenci, którzy opu?cili recenzje pregabaliny, uwa?aj?, ?e dzia?ania niepo??dane leku s? ?agodne i ?atwo tolerowane. W rzeczywisto?ci ten lek ma bardzo dobry profil bezpiecze?stwa z wysokim wska?nikiem odpowiedzi, poniewa? niektórzy pacjenci mog? odczuwa? rezultaty ju? po jednym dniu leczenia. Inni klienci odkryli, ?e oprócz l?ku i zaburze? neuropatycznych lek ten skutecznie poprawia równie? sen.

Kup Pregabalin online

Coraz wi?ksza liczba pacjentów zaczyna kupowa? pregabalin? przez Internet ze wzgl?du na wiele jej zalet. Poniewa? jest on dost?pny w kilku dawkach, pacjenci s? w stanie dostosowa? sposób ?agodzenia bólu do ich konkretnego stanu. Mo?esz ju? teraz odwiedzi? nasz? wiod?c? aptek? internetow?, aby przejrze? nasz? szerok? gam? produktów i znale?? odpowiedni? dawk?.

Kupuj?c pregabalin? online, otrzymasz wysokiej jako?ci lek, za który nie b?dziesz musia? p?aci? ani r?ki, ani nogi. Nie ma potrzeby wychodzenia z domu, gdy odczuwasz ból - lekarstwa dostarczymy bezpo?rednio pod Twoje drzwi w ci?gu tygodnia. Przejd? do trybu online i kup teraz!

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.