Pregabalin 300 mg

Pregabalin

Znany pod nazw? handlow? Lyrica, lek ten jest wysoce skutecznym ?rodkiem leczenia b?lu neuropatycznego, od b?lu nerw?w i fibromialgii po uog?lnione zaburzenia l?kowe (GAD). Lek ten ma unikaln? budow? chemiczn?, kt?ra ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci przeciwpadaczkowe pozwala mu skutecznie leczy? szereg schorze? neuropatycznych oraz napad?w drgawkowych.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €43.99
Paczka 60 x tabletki €66.99
Paczka 90 x tabletki €96.99
Paczka 120 x tabletki €126.99
Paczka 150 x tabletki €152.99
Paczka 190 x tabletki (180 + 10 wolny) €176.99

Pregabalin 300 mg Informacja

Pregabalina, zatwierdzona przez FDA, dzia?a na ró?ne sposoby, w zale?no?ci od tego, czy jest stosowana w leczeniu bólu, padaczki czy l?ku. Zaburzenia te s? generalnie spowodowane nieregularn? aktywno?ci? elektryczn? zachodz?c? w mózgu, a ten lek dzia?a poprzez zmniejszenie tej ogólnej aktywno?ci.

Zauwa?alne efekty pojawiaj? si? zwykle po dwóch do czterech tygodni stosowania kuracji i s? odpowiednie zarówno do krótko-, jak i d?ugotrwa?ego stosowania.

Dawkowanie pregabaliny

zalecane dawkowanie pregabaliny b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od leczonego stanu chorobowego. Ogólnie zalecana dawka wynosi od 150 mg do 600 mg dziennie, która jest podzielona na dwie do trzech oddzielnych dawek. Post?puj?c zgodnie z regularn? procedur?, pacjenci uzyskaj? optymalne efekty tego leku.

Dawk? pregabaliny mo?na przyjmowa? niezale?nie od posi?ku, chocia? osobom, u których wyst?puj? nudno?ci, zaleca si? lekki posi?ek. Sam? tabletk? nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod? i nigdy nie nale?y jej ??czy? z alkoholem.

Pacjenci poni?ej 18 roku ?ycia nie powinni przyjmowa? tego leku, a tak?e osoby w ci??y, karmi?ce piersi? lub uczulone na jakiekolwiek sk?adniki tego leku.

Efekty uboczne pregabaliny

Efekty uboczne pregabaliny wyst?puj?ce u u?ytkowników b?d? si? ró?ni? w zale?no?ci od pacjenta i zwykle dotycz? tylko 10% osób przyjmuj?cych lek. Te dzia?ania niepo??dane s? ?agodne i zwykle ust?puj? samoistnie w krótkim czasie.

Bardziej powszechne dzia?ania niepo??dane pregabaliny obejmuj? nudno?ci, senno?? i ból g?owy. Aby zminimalizowa? te skutki, zaleca si?, aby u?ytkownicy przyjmowali lek z jedzeniem, aby unikn?? nudno?ci. Bóle g?owy powinny min?? po tygodniu, ale mo?na je z?agodzi? piciem wody. Senno?? cz?sto ust?puje, gdy organizm dostosowuje si? do leku.

Pacjenci, którzy chc? zaprzesta? przyjmowania tego leku, nie powinni nagle przerywa? leczenia, poniewa? mo?e to spowodowa? niepo??dane skutki uboczne i objawy odstawienia. Zamiast tego stopniowo zmniejszaj dawk? leku.

Recenzje pregabaliny

Wi?kszo?? klientów pisz?cych recenzje pregabaliny zgadzaj? si?, ?e jest ona skuteczna w leczeniu kilku schorze? bez zak?ócania któregokolwiek z naturalnie zachodz?cych procesów organizmu. Ten lek jest szczególnie korzystny, poniewa? mo?e leczy? wiele zaburze? jednocze?nie, takich jak fibromialgia i l?k.

Inni pacjenci, którzy opu?cili recenzje pregabaliny, uwa?aj?, ?e dzia?ania niepo??dane leku s? ?agodne i ?atwo tolerowane. W rzeczywisto?ci ten lek ma bardzo dobry profil bezpiecze?stwa z wysokim wska?nikiem odpowiedzi, poniewa? niektórzy pacjenci mog? odczuwa? rezultaty ju? po jednym dniu leczenia. Inni klienci odkryli, ?e oprócz l?ku i zaburze? neuropatycznych lek ten skutecznie poprawia równie? sen.

Kup Pregabalin online

Coraz wi?ksza liczba pacjentów zaczyna kupowa? pregabalin? przez Internet ze wzgl?du na wiele jej zalet. Poniewa? jest on dost?pny w kilku dawkach, pacjenci s? w stanie dostosowa? sposób ?agodzenia bólu do ich konkretnego stanu. Mo?esz ju? teraz odwiedzi? nasz? wiod?c? aptek? internetow?, aby przejrze? nasz? szerok? gam? produktów i znale?? odpowiedni? dawk?.

Kupuj?c pregabalin? online, otrzymasz wysokiej jako?ci lek, za który nie b?dziesz musia? p?aci? ani r?ki, ani nogi. Nie ma potrzeby wychodzenia z domu, gdy odczuwasz ból - lekarstwa dostarczymy bezpo?rednio pod Twoje drzwi w ci?gu tygodnia. Przejd? do trybu online i kup teraz!

Cz?sto Zadawane Pytania - Pregabalin

Czy Pregabalin jest ?rodkiem przeciwbólowym?

Tak, pregabalin? mo?na stosowa? jako ?rodek przeciwbólowy, zw?aszcza w przypadku bólu nerwów. Pregabalina jest równie? przepisywana na szereg innych schorze?, w tym padaczk?, fibromialgi? i ogólne zaburzenia l?kowe (GAD).

Jak dzia?a Pregabalin?

Pregabalina dzia?a poprzez wi?zanie si? z kana?ami wapniowymi znajduj?cymi si? na komórkach nerwowych mózgu i rdzenia kr?gowego. To dzia?anie zmniejsza uwalnianie niektórych neuroprzeka?ników i stabilizuje aktywno?? elektryczn? w mózgu.

Do czego s?u?y pregabalina?

Pregabalina mo?e by? stosowana w wielu schorzeniach, w tym w padaczce, bólu neuropatycznym, fibromialgii, zespó? niespokojnych nóg i ogólne zaburzenie l?kowe. Pregabalin? mo?na równie? stosowa? w leczeniu napadów u doros?ych i dzieci w wieku co najmniej 1 miesi?ca.

Czym ró?ni si? pregabalina od Gabapentyny?

Chocia? pregabalina i gabapentyna nale?? do tej samej klasy leków (gabapentynoidy) i lecz? podobne schorzenia, pregabalina ma wiele zalet. Pregabalina dzia?a w znacznie ni?szych dawkach, szybciej si? wch?ania i rzadziej powoduje powa?ne skutki uboczne.

Ile kosztuje Pregabalin?

Pregabalina jest dost?pna w sklepie internetowym za oko?o 1,00 GBP za tabletk?. Rabaty s? zwykle dost?pne przy zakupach w wi?kszych ilo?ciach.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

  • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
  • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
  • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
  • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

  • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
  • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
  • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
  • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.