Modafinil

Modafinil

Pomimo tego, ?e w niekt?rych krajach jest to lek kontrolowany zgodnie z harmonogramem IV, Modafinil jest lekiem na recept? (POM) w Polsce. Zosta? zatwierdzony przez Agencj? Regulacji Lek?w i Produkt?w Opieki Zdrowotnej (MHRA) i jest dost?pny w NHS. Je?li jednak nie mo?esz otrzyma? recepty, mo?esz kupi? modafinil online w naszej aptece z siedzib? w Polsce.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €46.99
Paczka 60 x tabletki €75.99
Paczka 100 x tabletki €105.99
Paczka 120 x tabletki €139.99
Paczka 150 x tabletki €164.99
Paczka 180 x tabletki €187.99

Modafinil Informacja

W jakim leczeniu stosuje si? modafinil?

Modafinil to stymulant o?rodkowego uk?adu nerwowego opracowany w latach 70., a nast?pnie licencjonowany do u?ytku w latach 90. Jest sprzedawany mi?dzy innymi pod mark? Provigil i dost?pny jako lek generyczny. Leki generyczne maj? te same aktywne sk?adniki, co markowe leki, jednak firmy farmaceutyczne, które je produkuj?, nie zainwestowa?y takiej samej ilo?ci czasu i pieni?dzy w opracowanie leku. W?a?nie dlatego leki generyczne s? zwykle dost?pne po znacznie ni?szych cenach.

Tabletki modafinilu s? stosowane w leczeniu szeregu schorze?, w tym narkolepsji, zespo?u nadpobudliwo?ci psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz poprawy funkcji poznawczych, które opiszemy teraz bardziej szczegó?owo. Narkolepsja jest rzadkim schorzeniem, które powoduje, ?e ludzie nagle zasypiaj? w ci?gu dnia i niespodziewanie trac? napi?cie mi??niowe i zapadaj? si?. Uwa?a si?, ?e stan ten jest spowodowany przez w?asne komórki organizmu, które omy?kowo atakuj? receptory w mózgu, które wydzielaj? neuroprzeka?nik zwany hipokretyn?, który promuje czuwanie. ADHD to stan, który objawia si? niemo?no?ci? koncentracji, spontanicznym zachowaniem i zmniejszon? zdolno?ci? uczenia si?.

Chocia? nie ma lekarstwa na narkolepsj? lub ADHD, mo?esz kupi? modafinil, aby pomóc w radzeniu sobie z objawami. Niektórzy ludzie u?ywaj? modafinilu do nauki, poniewa? mo?e zwi?ksza? koncentracj?, pami?? i czuwanie, co jest przydatne podczas okresów egzaminacyjnych lub do wykonywania zada?. Jest równie? u?ywany poza etykiet? do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i zaburze? snu zwi?zanych z prac? zmianow?.

Mechanizm dzia?ania modafinilu

Uwa?a si?, ?e modafinil celuje g?ównie w receptory dopaminy, jednak specyficzny mechanizm dzia?ania nie jest w pe?ni poznany. Powszechnie przyjmuje si?, ?e lek pobudza o?rodkowy uk?ad nerwowy. Centralny uk?ad nerwowy sk?ada si? z mózgu i rdzenia kr?gowego, aw mózgu znajduje si? mnóstwo komórek zwanych neuronami. Neurony komunikuj? si? poprzez sygna?y w mózgu z obwodowym uk?adem nerwowym i reszt? cia?a. Pomi?dzy neuronami znajduj? si? ma?e szczeliny zwane synapsami i to tutaj znajduje si? wiele receptorów.

Kiedy lek wi??e si? z receptorami dopaminy, stymuluje to je do produkcji i wydzielania neuroprzeka?nika dopaminy, jednocze?nie zapobiegaj?c jej ponownemu wychwytowi. Dopamina jest neuroprzeka?nikiem pobudzaj?cym, co powoduje wzrost koncentracji i motywacji. Tabletki modafinilu równie? po?rednio zwi?kszaj? produkcj? hipokretyny, co poprawia stan czuwania.

Czas dzia?ania modafinilu

Wi?c, jak d?ugo utrzymuje si? modafinil? Jest szybko wch?aniany przez przewód pokarmowy (GI), gdzie przechodzi do krwiobiegu i przekracza barier? krew-mózg. Ma wysok? biodost?pno??, przekraczaj?c? 80%, a poziom wch?aniania nie zmienia si?, je?li przyjmujesz go na pusty ?o??dek lub z jedzeniem. Efekty modafinilu zaczniesz odczuwa? po oko?o 1 godzinie, a maksymalne st??enie w osoczu osi?gnie po 2 do 3 godzinach. Okres pó?trwania modafinilu wynosi od 10 do 12 godzin, jednak mo?e si? on ró?ni? ze wzgl?du na takie czynniki, jak wska?nik masy cia?a (BMI) i metabolizm.

Okres pó?trwania w fazie eliminacji to czas, w którym po?owa leku jest metabolizowana i usuwana z organizmu, wi?c nadal b?dzie wykrywana przez co najmniej dwa razy d?u?szy czas. Mo?esz przeczyta? recenzje z anegdotycznymi dowodami na to, jak to jest i kupi? modafinil online w naszej polskiej aptece.

Instrukcje dawkowania modafinilu

Dok?adna dawka modafinilu b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od tego, w jakim stanie jest on stosowany. Maksymalna dzienna dawka b?dzie równie? ró?na dla ró?nych schorze?, ale nigdy nie powinna przekracza? 400 mg. W wi?kszo?ci przypadków zwykle stosowana dawka pocz?tkowa to modafinil 200 mg. Je?li przyjmujesz go na narkolepsj? lub ADHD, zwykle przyjmujesz 1 tabletk? rano i kolejn? po po?udniu. Je?li za?ywasz modafinil do nauki, powiniene? za?y? go oko?o godziny przed rozpocz?ciem pracy. Tabletki nale?y zawsze po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c szklank? wody i nigdy nie kruszy?.

Modafinil 200 mg mo?na przyjmowa? w ca?o?ci lub podzieli? na pó? i przyjmowa? jako 2 dawki. Je?li przyjmujesz wiele dawek w ci?gu dnia, powiniene? upewni? si?, ?e rozdzielasz dawki równomiernie w ci?gu dnia.

Czy modafinil ma skutki uboczne?

Niestety wszystkie leki mog? powodowa? dzia?ania niepo??dane, jednak u wi?kszo?ci osób s? one ?agodne i ust?puj? samoistnie, je?li w ogóle je dostaj?. Niektóre z najcz?stszych skutków ubocznych modafinilu obejmuj?:

 • Md?o?ci
 • Suche usta
 • Zmniejszony apetyt
 • Zaparcie
 • Ból ?o??dka
 • Tachykardia

Nie musisz koniecznie przerywa? przyjmowania tabletek modafinilu, je?li wyst?pi którykolwiek z powy?szych dzia?a? niepo??danych, ale je?li uznasz je za szczególnie uci??liwe, mo?esz umówi? si? na konsultacj? z lekarzem rodzinnym, aby poprosi? o porad? lub alternatywne leki. Niektórzy ludzie do?wiadczaj? powa?nych skutków ubocznych; jednak jest to bardzo rzadkie. Je?li którakolwiek z poni?szych sytuacji dotyczy Ciebie, nale?y natychmiast przerwa? przyjmowanie leku i zwróci? si? o pomoc medyczn?:

 • Duszno??
 • Hiperglikemia
 • Niedoci?nienie lub nadci?nienie
 • Nieregularne okresy
 • Os?abienie mi??ni

Je?li nie masz pewno?ci, czy którekolwiek z powy?szych dotyczy Ciebie, powiniene? zasi?gn?? profesjonalnej porady medycznej. Ponadto modafinil i alkohol nie mieszaj? si? dobrze i powiniene? albo unika? picia, albo zachowa? szczególn? ostro?no??, je?li u?ywasz tego leku.

Czy Modafinil mo?na stosowa? d?ugoterminowo?

Ze wszystkich przepisanych stymulantów o?rodkowego uk?adu nerwowego Modafinil ma najni?sze ryzyko uzale?nienia i w?a?ciwo?ci uzale?nienia. Zosta? zatwierdzony do d?ugotrwa?ego stosowania i nie wp?ywa na twoj? tolerancj?, je?li jest u?ywany przez wiele tygodni lub miesi?cy. Cz?sto jeste?my pytani „Modafinil vs Ritalin – co jest lepsze?”. W rzeczywisto?ci b?dzie to zale?e? od stanu, w jakim stosujesz ka?dy lek. Tabletki modafinilu maj? status nienarkotyczny, podczas gdy Ritalin jest lekiem kontrolowanym klasy B w Polsce i ma znacznie wy?sze ryzyko uzale?nienia fizycznego, zwi?kszonej tolerancji i skutków ubocznych.

Je?li twoja tolerancja narasta do poziomu leku, oznacza to, ?e nie odniesiesz korzy?ci z up?ywem czasu lub b?dziesz musia? wielokrotnie zwi?ksza? dawk?. Je?li nagle przestaniesz go bra?, do?wiadczysz równie? nieprzyjemnych skutków odstawienia. Z tego powodu tabletki modafinilu s? uwa?ane za znacznie bezpieczniejsz? opcj? leczenia do d?ugotrwa?ego stosowania.

Czy kto? powinien unika? modafinilu?

Modafinil jest bezpieczny dla wi?kszo?ci osób w wieku powy?ej 18 lat, jednak jest przeciwwskazany w przypadku niektórych grup osób, pewnych schorze? lub leków. Powiniene? umówi? si? na konsultacj? ze swoim lekarzem rodzinnym przed za?yciem tego leku, je?li którykolwiek z poni?szych warunków dotyczy Ciebie:

 • Jeste? uczulony na którykolwiek z wymienionych sk?adników
 • Mia?e? anafilaksj? (ci??k? reakcj? alergiczn?) przed
 • W przesz?o?ci by?e? leczony z powodu uzale?nienia
 • Masz chorob? serca
 • Jeste? w ci??y lub karmisz piersi?
 • Za?ywasz hormonalne ?rodki antykoncepcyjne

Chocia? jest to bardzo rzadkie, istnieje mo?liwo?? rozwoju powa?nego zaburzenia zwanego zespo?em Stevena-Johnsona, wi?c je?li zauwa?ysz pojawienie si? wysypki po rozpocz?ciu leczenia, nale?y natychmiast przerwa? jego przyjmowanie i porozmawia? z lekarzem rodzinnym .

Rozwa?ania przed zakupem modafinilu

Istnieje wiele korzy?ci modafinilu i, jak powiedzieli?my, jest przydatny w leczeniu szeregu zaburze? i mo?e by? stosowany jako wzmacniacz funkcji poznawczych. Zanim jednak kupisz modafinil, powiniene? zastanowi? si?, czy jest to najlepszy lek dla twoich potrzeb. Ta klasa leków jest znana jako nootropy i chocia? s? takie, które s? dost?pne w NHS, istniej? naturalne alternatywy, które niektórzy mog? preferowa?. Kofeina jest na przyk?ad naturalnym ?rodkiem nootropowym i mo?e zwi?ksza? energi? i koncentracj?.

Istniej? równie? dowody sugeruj?ce, ?e suplement mi?orz?bu dwuklapowego jest przydatny do promowania energii i motywacji. Nie przeprowadzono jednak wystarczaj?cego poziomu bada? klinicznych, aby z ca?? pewno?ci? stwierdzi? prawdziw? skuteczno?? naturalnych suplementów, a je?li uwa?asz, ?e nie s? one wystarczaj?ce, mo?esz chcie? kupi? modafinil lub inny regulowany lek.

Gdzie kupi? Modafinil w Polsce

Mo?esz teraz kupi? modafinil przez Internet w Polsce bez recepty od lekarza pierwszego kontaktu. Rozumiemy, ?e nie ka?dy jest w stanie umówi? si? na konsultacj? ze swoim lekarzem i czeka? na skierowanie, dlatego zalecamy przej?cie kontroli nad swoim stanem i zakup niezb?dnych leków. Mo?esz wyszuka? has?o „modafinil na sprzeda?” lub kupi? bezpo?rednio w naszej internetowej aptece z siedzib? w Polsce. Nasze leki s? niedrogie, a zamówienia wysy?amy szybko i dyskretnie.

Odwied? www.sleepingtabletsdirect.com/pl/ aby zapozna? si? z pe?n? ofert? naszych produktów. Je?li masz jakie? pytania, mo?esz skontaktowa? si? z naszym oddanym i przyjaznym zespo?em za po?rednictwem naszej strony internetowej.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.