Zopiclone 7.5 mg

Zopiclone

Zopiklon jest lekiem uspokajaj?cym na bazie cyklopirolonu, kt?ry jest zwykle stosowany w leczeniu bezsenno?ci spowodowanej zaburzeniami snu zwi?zanymi z bezsenno?ci?. Lek mo?e by? spo?ywany przez osoby z problemami przed snem, aby zapewni?, ?e sen przyjdzie szybciej i bez wysi?ku. Dodatkowo zastosowane dzia?anie uspokajaj?ce leku powinno r?wnie? zapobiega? wyst?powaniu wybudze? w trakcie snu.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.

WYBIERZ SIŁĘ

Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €44.99
Paczka 60 x tabletki €72.99
Paczka 100 x tabletki (90 + 10 wolny) €104.99
Paczka 120 x tabletki €134.99
Paczka 150 x tabletki €163.99
Paczka 200 x tabletki (180 + 20 wolny) €190.99

Zopiclone 7.5 mg Informacja

Zopiclone jest sprzedawany przez wi?kszo?? g?ównych detalistów farmaceutycznych pod markami takimi jak Dopareel, Imovane i Zimovane. Przepisuj?c leczenie bezsenno?ci swoim pacjentom, lekarze najprawdopodobniej zasugeruj? stosowanie tego leku zamiast benzodiazepiny.

Nadal wywiera dzia?anie uspokajaj?ce poprzez stymulacj? GABA w mózgu, ale jako nie-benzodiazepina ma znacznie mniejsze prawdopodobie?stwo wywo?ania skutków ubocznych.

Dawkowanie zopiklonu: 3,75 mg / 7,5 mg

Ten lek wyst?puje w dwóch dawkach. Ma to na celu uwzgl?dnienie pacjentów, którzy wymagaj? ?agodniejszego leczenia w przypadku umiarkowanych przypadków bezsenno?ci, a tak?e pacjentów cierpi?cych na ci??kie objawy bezsenno?ci, którzy wymagaj? silniejszej dawki leczniczej, aby efekty zadzia?a?y.

Je?li po raz pierwszy u?ywasz leku do leczenia bezsenno?ci, najprawdopodobniej zaczniesz od dawki zopiklonu 3,5 mg, poniewa? nie powiniene? mie? ?adnej istniej?cej tolerancji na skutki tego leczenia.

Dawki Zopiklonu 7,5 mg s? zarezerwowane dla pacjentów cierpi?cych na ostrzejsze i ci??sze przypadki bezsenno?ci. Tak wysoka dawka powinna zapewni? chronicznym osobom cierpi?cym na bezsenno?? wytchnienie od braku snu.

Efekty uboczne Zopiclone

Ze wzgl?du na swoje zdrowie i bezpiecze?stwo wa?ne jest, aby? by? w pe?ni ?wiadomy potencjalnych skutków ubocznych, które mog? wyst?pi? podczas przyjmowania nowego leki . Dzieje si? tak, poniewa? ka?dy pojedynczy lek powinien mie? potencjalne skutki uboczne, które mog? spowodowa? obra?enia, je?li nie jeste? tego ?wiadomy. Maj?c to na uwadze, przeczytaj nast?puj?ce mo?liwe skutki uboczne zopiklonu:

 • Zm?czenie
 • zawroty g?owy
 • Euforia
 • Utrata pami?ci mi?dzy okresem dzia?ania leku.

Je?li zaczniesz do?wiadcza? któregokolwiek z wy?ej wymienionych skutków ubocznych zopiklonu, skontaktuj si? z lekarzem bezpo?rednio przed przyj?ciem nast?pnej dawki. Efekty uboczne s? rzadkie, ale mog? wskazywa? na to, ?e lek nie jest odpowiedni do u?ycia. Istnieje wiele innych leków, które mo?na by zastosowa? w tym przypadku.

Recenzje Zopiclone

Zgodnie z ustaleniami kilku ostatnich opinie zopiklonowe , 9 na 10 lekarzy jest bardziej sk?onnych do przepisywania swoim pacjentom zopiklonu ni? benzodiazepiny w leczeniu bezsenno?ci. Dzieje si? tak, poniewa? liczne wyniki bada? medycznych dowiod?y, ?e stosowanie ?rodków niebenzodiazepinowych, takich jak zopiklon, jest znacznie bezpieczniejsze.

Wiele medycznych recenzji i czasopism zopiklonowych przeanalizowa?o ten lek, przytaczaj?c wi?cej ni? wystarczaj?c? ilo?? dowodów, aby udowodni? jego skuteczno??. Wa?ne jest, aby ten lek by? stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jest bardzo dobry powód, dla którego zopiklon jest tak popularnie przepisywany jak obecnie i dlaczego jest tak wiele marek tego leku dost?pnych na rynku farmaceutycznym. Ten lek jest w rzeczywisto?ci tak popularny, ?e na rynku mo?na znale?? nawet dziesi?tki równie skutecznych generycznych wersji tego leku.

Kup Zopiclone online

Je?li lekarz przepisa? Ci ten lek, kup zopiklon w Internecie na stronie internetowej apteki, takiej jak nasza, je?li pomys? nabycia równie skutecznego leku generycznego za u?amek ceny jest czym?, co przemawia do twoich odczu? .

Nasza apteka internetowa zawsze by?a liderem w bran?y na cyfrowym rynku farmaceutycznym dzi?ki rzetelnej i satysfakcjonuj?cej obs?udze klienta oraz lekarstwom w najbardziej konkurencyjnych cenach. Kup zopiklon online od nas tutaj na naszej stronie internetowej.

Cz?sto Zadawane Pytania - Zopiclone

Czy Zopiclone mo?e wyleczy? bezsenno???

Zopiclone to tabletka nasenna stosowana w leczeniu bezsenno?ci, która pomaga szybciej zasn?? i zapobiega budzeniu si? w nocy. Jedna tabletka 7,5 mg Zopiclone na noc przez 2-4 tygodnie to zalecana dawka, aby przywróci? cykl snu i wyleczy? bezsenno??.

Jakie s? skutki przyjmowania Zopiclone?

Zopiklon zwi?ksza skuteczno?? w mózgu substancji chemicznej zwanej GABA (kwas gamma-aminomas?owy), która zmniejsza pobudliwo?? w ca?ym uk?adzie nerwowym. Ta zmniejszona pobudliwo?? przygotowuje zarówno cia?o, jak i mózg do snu.

Jak d?ugo ?pisz z Zopiclone?

Tabletki Zopiclone dzia?aj? w ci?gu 1 godziny i pozostaj? aktywne w systemie przez 6-8 godzin. Zaleca si? przyjmowanie leku krótko przed snem i 8 godzin przed planowanym przebudzeniem.

Czy Zopiclone jest dobry na niepokój?

Tak, powszechnie uznaje si?, ?e Zopiclone jest znany z zmniejszania l?ku. Nie mo?na nie docenia? korzy?ci p?yn?cych z dobrego snu w nocy, a poza tym, ?e pomaga przywróci? cykl snu, mo?e równie? przyczyni? si? do zmniejszenia niepokoju i poprawy zdrowia psychicznego.

Ile kosztuje Zopiclone?

Ceny zaczynaj? si? od oko?o 1,15 £ za pigu?k? przy minimalnym zamówieniu (30 tabletek). Kupowanie hurtowe obni?a cen? i mo?esz zap?aci? zaledwie 0,77 GBP za tabletk?.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.