Eszopiclone

Eszopiclone

Eszopiklon to lek uspokajaj?co-nasenny stosowany w leczeniu bezsenno?ci. Ten lek jest r?wnie? powszechnie znany pod mark? Lunesta i mo?e by? stosowany w celu zako?czenia wzorc?w z?ego snu. Lek ten uzyska? aprobat? FDA w 2004 roku. W badaniach klinicznych wykazano, ?e znacz?co poprawia jako?? snu, czujno?? w ci?gu dnia i og?lne samopoczucie w?r?d pacjent?w z bezsenno?ci?. Ten lek nie jest sklasyfikowany jako benzodiazepina, ale ma z nimi podobne w?a?ciwo?ci farmakologiczne.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.

WYBIERZ SIŁĘ

Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €41.99
Paczka 60 x tabletki €64.99
Paczka 90 x tabletki €93.99
Paczka 120 x tabletki €120.99
Paczka 150 x tabletki €144.99
Paczka 180 x tabletki €164.99

Eszopiclone Informacja

Jaki jest eszopiklon stosowany w leczeniu?

Bezsenno?? to powa?ny problem zdrowotny, który w dowolnym momencie dotyka oko?o jednej trzeciej doros?ej populacji. Charakteryzuje si? trudno?ci? z inicjowaniem snu oraz jego utrzymaniem. Cz?sto wi??e si? to z cz?stymi wybudzeniami w nocy z trudno?ciami w zasypianiu. Bezsenno?? mo?e by? ostra lub przewlek?a. Ostra bezsenno?? obejmuje krótki okres trudno?ci ze snem, a przewlek?a – problemy ze snem przez ponad 3 miesi?ce.

Ostra bezsenno?? jest zwykle spowodowana wa?nym wydarzeniem ?yciowym, takim jak rozwód, problemy finansowe lub otrzymanie z?ych wiadomo?ci. Objawy obejmuj? konsekwencje w ci?gu dnia, takie jak zmiany nastroju, problemy z pami?ci? i trudno?ci z koncentracj?. Ostra bezsenno?? cz?sto ust?puje samoistnie, jednak mo?e przerodzi? si? w d?ugotrwa?y problem. Niepokój zwi?zany z ostr? bezsenno?ci? mo?e prowadzi? do przewlek?ej bezsenno?ci. Kiedy l?k utrudnia zasypianie przez wiele nocy, pacjent mo?e odczuwa? l?k na my?l, ?e nie b?dzie móg? zasn??. W ten sposób l?k i bezsenno?? mog? powodowa? uporczywy cykl, który nale?y leczy?.

Bezsenno?? wp?ywa nie tylko na harmonogram snu pacjenta, ale tak?e na jego ogólne samopoczucie fizyczne i psychiczne. Obecno?? bezsenno?ci mo?e prowadzi? do powstania innych stanów, takich jak chroniczne zm?czenie i wahania wagi. Ponadto mo?e zmniejszy? zdolno?? pacjenta do wykonywania normalnych zada? w ci?gu dnia. Pogorszenie jako?ci snu w nocy mo?e spowodowa? zaburzenie normalnych funkcji organizmu. Przed wprowadzeniem tabletek eszopiklonu i innych leków pokrewnych pacjenci stosowali leki, które nie by?y tak bezpieczne i skuteczne jak leki z grupy innych ni? benzodiazepiny.

Jak dzia?aj? tabletki Ezopiclone

Ten lek ma ?agodne w?a?ciwo?ci uspokajaj?ce, które dzia?aj? uspokajaj?co na mózg. Tabletka zasadniczo poprawia zdolno?? pacjenta do zasypiania i zmniejsza nocne przebudzenia. To z kolei zapewnia pacjentom lepsz? jako?? snu i zmniejszon? senno?? w ci?gu dnia. Moc i charakterystyczny sk?ad leku sprawiaj?, ?e jest to doskona?e, bezpieczne i skuteczne krótkotrwa?e leczenie bezsenno?ci.

W badaniu medycznym, które przeprowadzono w celu zbadania skuteczno?ci tego leku, zasypianie w?ród pacjentów uleg?o znacznej poprawie. W badaniu uczestniczyli pacjenci z przewlek?? bezsenno?ci?, a ?redni czas zasypiania by? krótszy o 10,4 minuty w przypadku pacjentów, którzy otrzymali 2 mg eszopiklonu. Porównano to z innymi pacjentami w badaniu, którym podawano nieaktywne tabletki placebo.

Wytyczne dotycz?ce dawkowania ezopiklonu

Aby uzyska? pozytywne wyniki podczas stosowania tabletek eszopiklonu, nale?y dok?adnie przestrzega? zalecanych wytycznych i instrukcji u?ytkowania. Mo?e to równie? pomóc w zapobieganiu niekorzystnym skutkom ubocznym. Podczas przyjmowania tabletek eszopiklonu nale?y przestrzega? nast?puj?cych wytycznych:

 • Pacjentom zaleca si?, aby nie ?amali, nie ?uli ani nie kruszyli pigu?ki przed jej spo?yciem, poniewa? mo?e to zak?óci? dzia?anie leku.
 • Tabletk? nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c pe?n? szklank? wody.
 • Idealny czas na za?ycie tabletki eszopiklonu 2 mg to 30-60 minut przed snem.
 • T? tabletk? mo?na przyjmowa? z jedzeniem lub bez jedzenia. Jednak posi?ki o wysokiej zawarto?ci t?uszczu mog? spowolni? metabolizm i opó?ni? pojawienie si? po??danych efektów.
 • Zawsze rozpoczynaj leczenie od najni?szej skutecznej dawki, która zwykle wynosi 1 mg na dob?. Dawk? mo?na zwi?kszy? w zale?no?ci od rodzaju leczonej bezsenno?ci i indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Maksymalna dawka to 2 mg na dob?. Nie nale?y przekracza? tej dawki, poniewa? mo?e to prowadzi? do przedawkowania eszopiklonu.
 • Ten lek mo?na przyjmowa? w razie potrzeby w celu ustalenia zdrowego harmonogramu snu.

Korzy?ci eszopiklonu

Istniej? ró?ne aspekty, z których mo?esz skorzysta?, kupuj?c eszopiclone Lunesta, w tym:

 • Bezpiecze?stwo i skuteczno?? tego leku wykazano w badaniach kontrolowanych placebo.
 • Skutki uboczne ezopiklonu s? rzadko odczuwane i zwykle s? ?agodne lub umiarkowane i krótkotrwa?e.
 • Stosowanie tego leczenia prowadzi do zwi?kszonej wydajno?ci snu, a tak?e poziomu energii w ci?gu dnia.
 • Ten lek mo?e pomóc regulowa? wzorce snu, co przyczynia si? do poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego.
 • Dawka tabletki mo?e zosta? zwi?kszona u pacjentów, którzy nie odnosz? korzy?ci z pocz?tkowej dawki pocz?tkowej.
 • Ten lek jest cz??ci? nowej generacji ?rodków nasennych, który jest tak samo skuteczny jak benzodiazepiny, ale ma ni?szy profil ryzyka.
 • Gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami, jest bardzo ma?o prawdopodobne, aby leczenie powodowa?o uzale?niaj?ce tendencje lub uzale?nienie u pacjentów.

D?ugotrwa?e stosowanie tego leku zosta?o potwierdzone w badaniach klinicznych. Przeprowadzono badanie kontrolowane placebo, w którym wzi??o udzia? 788 pacjentów w wieku od 21 do 69 lat z przewlek?? bezsenno?ci?. Uczestnicy badania otrzymywali albo tabletk? eszopiklonu 2 mg, albo placebo, co noc przez 6 miesi?cy. W porównaniu z placebo, które jest substancj? nieaktywn?, eszopiklon przyniós? niezwyk?? popraw? pod wzgl?dem:

 • Skrócony czas zasypiania
 • Zwi?kszony ca?kowity czas snu
 • Mniej nocnych przebudze?
 • Mniej czasu sp?dzanego na jawie po rozpocz?ciu snu
 • Zwi?kszona jako?? snu
 • Zwi?kszona czujno?? i funkcja w ci?gu dnia

Ten lek ma stosunkowo krótki okres pó?trwania, co oznacza, ?e ??nie pozostaje d?ugo w krwiobiegu, a organizm mo?e go ?atwo wyeliminowa?. W rezultacie mo?e pomóc Ci spa? przez ca?? noc, nie prowadz?c do konsekwencji w ci?gu dnia, takich jak senno?? lub efekt „kaca”. Badania kliniczne wykaza?y, ?e ma niewielki lub ?aden wp?yw na etapy snu. Z tego powodu, je?li u?ywasz Lunesty, sp?dzisz mniej wi?cej tyle samo czasu na ka?dym etapie snu, co bez u?ycia leków.

Ten lek jest szybko wch?aniany po podaniu i osi?ga maksymalne st??enie w ci?gu jednej godziny. Gdy zacznie dzia?a?, pozwala szybko zasn?? pacjentowi cierpi?cemu na bezsenno??. Pacjent, który stosuje ten lek, zwykle korzysta równie? z g??bszego snu. Cz?sto skutkuje to uczuciem wypocz?cia po przebudzeniu, a tak?e popraw? ogólnego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Lunesta jest równie? mniej podatna na tolerancj? lub objawy odstawienia ni? niektóre starsze leki stosowane w leczeniu bezsenno?ci.

Czy Ezopiclone jest bezpieczny dla wszystkich?

Ten lek jest bezpieczny i skuteczny dla wi?kszo?ci ludzi. Chocia? tak jest, istniej? pewne okoliczno?ci i schorzenia, które przemawiaj? przeciwko jego stosowaniu. Nie nale?y przyjmowa? leku Ezopiclone Lunesta, je?li:

 • Myasthenia gravis (MG), która jest rzadk? chorob? nerwowo-mi??niow?.
 • Alergie na zopiklon lub którykolwiek ze sk?adników tego leku.
 • choroba nerek lub w?troby.
 • Problemy z p?ucami lub oddychaniem (przewlek?a obturacyjna choroba p?uc, bezdech senny).

Ezopiklon Efekty uboczne

W wi?kszo?ci przypadków zalety tego leku znacznie przewy?szaj? potencjalne skutki uboczne, które mog? wyst?pi? u pacjenta. Znaczna liczba u?ytkowników zg?asza brak skutków ubocznych podczas stosowania eszopiklonu. Jednak, podobnie jak w przypadku ka?dego leku, dzia?ania niepo??dane mog? sta? si? widoczne, szczególnie je?li nie b?d? przestrzegane zalecane wytyczne. Cz?ste dzia?ania niepo??dane eszopiklonu Lunesta obejmuj?:

 • Mog? wyst?pi? zawroty g?owy lub trudno?ci z koordynacj? – aby zmniejszy? to uczucie, pacjenci powinni powoli wstawa? podczas wstawania z pozycji siedz?cej lub le??cej.
 • Suchy w ustach lub nieprzyjemny smak w ustach – mo?na to rozwi?za?, popijaj?c wod?, u?ywaj?c p?ynu do p?ukania ust na sucho?? w ustach lub ssaj?c s?odycze bez cukru.

Kup Eszopiclone online w Polsce

Pacjenci mog? teraz wygodnie kupowa? eszopiklon online za po?rednictwem platform takich jak nasza. Jeste?my uznan? aptek? internetow?, która zapewnia pacjentom szerok? gam? leków zatwierdzonych przez FDA, które s? skuteczne i bezpieczne w u?yciu. Dysponujemy najnowsz? technologi? szyfrowania, która zapewnia bezpieczne transakcje. Posiadamy równie? linie obs?ugi klienta otwarte 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu oraz opcje dostawy, które zagwarantuj?, ?e otrzymasz przesy?k? szybko i wygodnie. Kup tabletki nasenne eszopiklon Lunesta ju? dzi? i przeciwdzia?aj nieust?pliwym objawom bezsenno?ci.

Odwied? www.sleepingtabletsdirect.com/pl/ aby zapozna? si? z pe?n? ofert? produktów tabletki nasenneniepokój leki?rodek przeciwbólowy. Je?li masz jakiekolwiek pytania, mo?esz skontaktowa? si? z naszym oddanym i przyjaznym zespo?em za po?rednictwem naszej strony.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.