Codeine Phosphate 30 mg

Codeine Phosphate

Mo?esz leczy? ?agodny do umiarkowanego ból, kaszel, a tak?e biegunk? za pomoc? opioidowego fosforanu kodeiny. Jest to lek przeciwbólowy, co oznacza, ?e u?mierza ból, zwi?kszaj?c tolerancj? cz?owieka na ból i dostosowuj?c sposób, w jaki organizm reaguje na ból.

fosforan kodeiny dzia?a poprzez wi?zanie si? z receptorami opioidowymi w mózgu, które s? odpowiedzialne za odczuwanie bólu przez organizm. W ten sposób próg bólu u?ytkownika wzro?nie, zmniejszaj?c w ten sposób dyskomfort odczuwany przez u?ytkownika.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 28 x tabletki €39.99
Paczka 56 x tabletki €62.99
Paczka 84 x tabletki €89.99
Paczka 112 x tabletki €111.99
Paczka 140 x tabletki €134.99
Paczka 168 x tabletki €152.99

Codeine Phosphate 30 mg Informacja

Ponadto lek ten dzia?a ?agodnie uspokajaj?co, pozwalaj?c u?ytkownikowi poczu? si? bardziej zrelaksowany. Poniewa? lek ten jest szybko wch?aniany do krwiobiegu, u?ytkownik szybko i skutecznie z?agodzi ból.

Dawkowanie kodeiny

Zaleca si?, aby pacjenci na pocz?tku przyj?li ni?sz? dawk? kodeiny, któr? nast?pnie mo?na dostosowa? w zale?no?ci od charakteru i nasilenia bólu. Aby uzyska? najskuteczniejsze wyniki, u?ytkownicy powinni dok?adnie przestrzega? instrukcji u?ytkowania.

Dawka kodeiny zale?y od charakteru potrzeb u?ytkownika. Wi?kszo?? doros?ych przyjmuje dawk? od 15 mg do 60 mg co cztery godziny w przypadku ogólnego bólu. Aby pomóc w kaszlu, zaleca si? przyjmowanie 10 mg do 20 mg co cztery do sze?ciu godzin i 30 mg do 60 mg co cztery do sze?ciu godzin w przypadku biegunki. Pacjenci nie powinni przekracza? 240 mg dziennie.

Poniewa? ten lek jest dost?pny w ró?nych dawkach, pacjenci b?d? mogli znale?? dawk? odpowiedni? dla ich rodzaju i nasilenia bólu.

Tabletki z kodein?

Chocia? tabletki z kodein? s? zwykle przyjmowane w razie potrzeby, zaleca si?, aby u?ytkownicy wprowadzili rutyn?, w której prawid?owo przestrzegaj? instrukcji dawkowania. Pacjenci powinni zacz?? przyjmowa? te tabletki od najni?szej mo?liwej dawki i stopniowo zmniejsza? dawk?, zamiast natychmiast przerywa? leczenie.

Tabletki z kodein? powinny zacz?? dzia?a? w ci?gu godziny od za?ycia leku, a efekty te powinny trwa? od trzech do czterech godzin. Pacjenci nie powinni przyjmowa? tego leku d?u?ej ni? trzy kolejne tygodnie, po którym to czasie powinni szuka? nowego leczenia. Tabletki mo?na przyjmowa? niezale?nie od posi?ku, ale nale?y je po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod?, aby umo?liwi? prawid?owe wch?anianie.

Recenzje Codeine

Wi?kszo?? ludzi, którzy przesy?aj? recenzje kodeiny zgadzaj? si?, ?e ten lek jest skutecznym, szybko dzia?aj?cym ?rodkiem przeciwbólowym, który ma wiele zalet. Oprócz zmniejszenia dyskomfortu i ogólnego bólu, lek ten ma równie? kilka dawek, aby zaspokoi? potrzeby osób z ró?nymi historiami medycznymi.

Inni, którzy publikowali recenzje z kodein?, stwierdzili, ?e skutki uboczne by?y minimalne lub w ogóle ich nie wyst?powa?y, a u?ytkownicy w wieku powy?ej 18 lat mogli równie? przyjmowa? lek z innymi ?rodkami przeciwbólowymi w celu z?agodzenia bólu. Pacjenci mog? kupi? ten lek online, a nie w sklepie, co pozwala im pozosta? w domu zamiast wychodzi? z domu, gdy odczuwaj? ból.

Kup Codeine online

Kupuj?c kodein? online, z?agod? ?agodny do umiarkowanego ból. Mo?esz ?atwo i skutecznie leczy? ból, kaszel i biegunk? za pomoc? jednego klikni?cia przycisku. Odwied? nasz? certyfikowan? aptek? internetow? ju? dzi?, aby uzyska? ulg? w bólu, na jak? zas?ugujesz. Oferujemy szeroki wybór leków z najwy?szej pó?ki dost?pnych w niskich cenach!

Kupuj?c kodein? online, lekarstwo zostanie dostarczone bezpo?rednio do Ciebie szybko i sprawnie, dzi?ki czemu nie b?dziesz musia? wychodzi? z domu. Zamówienie leków w naszej popularnej aptece internetowej to ?atwy i wygodny sposób na prawid?owe leczenie bólu. U?mierz ból ju? dzi? i z?ó? zamówienie online.

Cz?sto Zadawane Pytania - Codeine

Jak dzia?a Codeine?

Kodeina dzia?a poprzez wi?zanie si? z receptorami opioidowymi obecnymi w ca?ym o?rodkowym uk?adzie nerwowym (OUN). W ten sposób kodeina wywo?uje znieczulenie, uspokojenie i uczucie odpr??enia, pomagaj?c zmniejszy? poziom odczuwanego bólu.

Jak d?ugo potrwa dzia?anie Codeine?

Tabletki z kodein? zwykle zaczynaj? dzia?a? po oko?o 30-60 minutach i pozostaj? aktywne przez 4-6 godzin. Zwyk?a dawka kodeiny to 15–60 mg, któr? mo?na przyjmowa? do 4 razy dziennie.

Czy Tramadol jest silniejszy ni? kodeina?

Zarówno tramadol, jak i kodeina s? stosowane w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Uznaje si? jednak, ?e Tramadol jest silniejszym, silniejszym lekiem.

Czy kodeina jest dobra na ból w dole pleców?

Kodeina jest znana z leczenia umiarkowanego do silnego bólu, w tym bólu krzy?a. Kieruj?c si? bezpo?rednio do o?rodkowego uk?adu nerwowego, kodeina blokuje sygna?y bólowe wysy?ane do mózgu i przynosi ulg? w najsilniejszym bólu.

Ile kosztuje kodeina?

Kodeina jest dost?pna online, a ceny zaczynaj? si? od oko?o 1,00 GBP za tabletk?. Zamów dowoln? ilo?? i ciesz si? du?ymi rabatami przy wi?kszych zamówieniach hurtowych.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

  • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
  • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
  • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
  • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

  • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
  • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
  • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
  • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.