Codeine Phosphate 30mg

Codeine Phosphate

Mo?esz leczy? ?agodny do umiarkowanego ból, kaszel, a tak?e biegunk? za pomoc? opioidowego fosforanu kodeiny. Jest to lek przeciwbólowy, co oznacza, ?e u?mierza ból, zwi?kszaj?c tolerancj? cz?owieka na ból i dostosowuj?c sposób, w jaki organizm reaguje na ból.

fosforan kodeiny dzia?a poprzez wi?zanie si? z receptorami opioidowymi w mózgu, które s? odpowiedzialne za odczuwanie bólu przez organizm. W ten sposób próg bólu u?ytkownika wzro?nie, zmniejszaj?c w ten sposób dyskomfort odczuwany przez u?ytkownika.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Ilość Produkty Cena Dodaj teraz
28 Codeine Phosphate 30mg Tablety €39.99
56 Codeine Phosphate 30mg Tablety €62.99
84 Codeine Phosphate 30mg Tablety €89.99
112 Codeine Phosphate 30mg Tablety €111.99
140 Codeine Phosphate 30mg Tablety €134.99
168 Codeine Phosphate 30mg Tablety €152.99

Recenzje produktu

 • Trustpilot Reviews
  Oct 17, 2020 – Ms Jackie

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent, fast efficient service.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Charlotte

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent service and fast delivery. Even though I don't have a MasterCard they provided a very efficient service enabling me to make payment by email. Lovely phone and online customer staff.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Helen

  Excellent Service

  Excellent service from this online pharmacy. Would love the option of next day guaranteed delivery as tracking provided only tells you when it's been posted and when it's delivered. Would be willing to pay a bit extra for that. Apart from that I would recommend.

Uwaga: te komentarze można edytować / skracać, aby pasowały do przydzielonego miejsca

Codeine Phosphate 30mg Informacja

Ponadto lek ten dzia?a ?agodnie uspokajaj?co, pozwalaj?c u?ytkownikowi poczu? si? bardziej zrelaksowany. Poniewa? lek ten jest szybko wch?aniany do krwiobiegu, u?ytkownik szybko i skutecznie z?agodzi ból.

Dawkowanie kodeiny

Zaleca si?, aby pacjenci na pocz?tku przyj?li ni?sz? dawk? kodeiny, któr? nast?pnie mo?na dostosowa? w zale?no?ci od charakteru i nasilenia bólu. Aby uzyska? najskuteczniejsze wyniki, u?ytkownicy powinni dok?adnie przestrzega? instrukcji u?ytkowania.

Dawka kodeiny zale?y od charakteru potrzeb u?ytkownika. Wi?kszo?? doros?ych przyjmuje dawk? od 15 mg do 60 mg co cztery godziny w przypadku ogólnego bólu. Aby pomóc w kaszlu, zaleca si? przyjmowanie 10 mg do 20 mg co cztery do sze?ciu godzin i 30 mg do 60 mg co cztery do sze?ciu godzin w przypadku biegunki. Pacjenci nie powinni przekracza? 240 mg dziennie.

Poniewa? ten lek jest dost?pny w ró?nych dawkach, pacjenci b?d? mogli znale?? dawk? odpowiedni? dla ich rodzaju i nasilenia bólu.

Tabletki z kodein?

Chocia? tabletki z kodein? s? zwykle przyjmowane w razie potrzeby, zaleca si?, aby u?ytkownicy wprowadzili rutyn?, w której prawid?owo przestrzegaj? instrukcji dawkowania. Pacjenci powinni zacz?? przyjmowa? te tabletki od najni?szej mo?liwej dawki i stopniowo zmniejsza? dawk?, zamiast natychmiast przerywa? leczenie.

Tabletki z kodein? powinny zacz?? dzia?a? w ci?gu godziny od za?ycia leku, a efekty te powinny trwa? od trzech do czterech godzin. Pacjenci nie powinni przyjmowa? tego leku d?u?ej ni? trzy kolejne tygodnie, po którym to czasie powinni szuka? nowego leczenia. Tabletki mo?na przyjmowa? niezale?nie od posi?ku, ale nale?y je po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod?, aby umo?liwi? prawid?owe wch?anianie.

Recenzje Codeine

Wi?kszo?? ludzi, którzy przesy?aj? recenzje kodeiny zgadzaj? si?, ?e ten lek jest skutecznym, szybko dzia?aj?cym ?rodkiem przeciwbólowym, który ma wiele zalet. Oprócz zmniejszenia dyskomfortu i ogólnego bólu, lek ten ma równie? kilka dawek, aby zaspokoi? potrzeby osób z ró?nymi historiami medycznymi.

Inni, którzy publikowali recenzje z kodein?, stwierdzili, ?e skutki uboczne by?y minimalne lub w ogóle ich nie wyst?powa?y, a u?ytkownicy w wieku powy?ej 18 lat mogli równie? przyjmowa? lek z innymi ?rodkami przeciwbólowymi w celu z?agodzenia bólu. Pacjenci mog? kupi? ten lek online, a nie w sklepie, co pozwala im pozosta? w domu zamiast wychodzi? z domu, gdy odczuwaj? ból.

Kup Codeine online

Kupuj?c kodein? online, z?agod? ?agodny do umiarkowanego ból. Mo?esz ?atwo i skutecznie leczy? ból, kaszel i biegunk? za pomoc? jednego klikni?cia przycisku. Odwied? nasz? certyfikowan? aptek? internetow? ju? dzi?, aby uzyska? ulg? w bólu, na jak? zas?ugujesz. Oferujemy szeroki wybór leków z najwy?szej pó?ki dost?pnych w niskich cenach!

Kupuj?c kodein? online, lekarstwo zostanie dostarczone bezpo?rednio do Ciebie szybko i sprawnie, dzi?ki czemu nie b?dziesz musia? wychodzi? z domu. Zamówienie leków w naszej popularnej aptece internetowej to ?atwy i wygodny sposób na prawid?owe leczenie bólu. U?mierz ból ju? dzi? i z?ó? zamówienie online.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.