Dihydrocodeine 30 mg

Dihydrocodeine

Dihydrokodeina jest silniejsz? alternatyw? dla kodeiny, kt?r? mo?na stosowa? w leczeniu b?lu o nasileniu od umiarkowanego do silnego, kaszlu, a tak?e duszno?ci. Ten lek jest idealnym sposobem leczenia przewlek?ego b?lu, kt?rego nie ?agodz? bardziej powszechne ?rodki przeciwb?lowe. Dzia?anie tego leku mo?na r?wnie? wzmocni? w po??czeniu z innymi standardowymi ?rodkami przeciwb?lowymi.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.

WYBIERZ SIŁĘ

Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €47.99
Paczka 60 x tabletki €82.99
Paczka 90 x tabletki €117.99
Paczka 120 x tabletki €153.99
Paczka 150 x tabletki €185.99
Paczka 180 x tabletki €212.99

Dihydrocodeine 30 mg Informacja

dzia?anie dihydrokodeiny jest podobne do dzia?ania endorfin, czyli substancji chemicznej wytwarzanej przez organizm, która dzia?a jak naturalny ?rodek przeciwbólowy. Lek wchodzi w interakcj? z receptorami opioidowymi w o?rodkowym uk?adzie nerwowym (OUN), co nast?pnie hamuje interpretacj? sygna?ów bólowych przez mózg. W ten sposób u?ytkownicy odczuj? znaczn? ulg? w bólu, poniewa? ich tolerancja na ten ból wzro?nie.

Dihydrokodeina 30 mg Dawkowanie

Wi?kszo?? pacjentów przyjmuje dawk? 30 mg dihydrokodeiny, chocia? b?dzie si? ona ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju i nasilenia bólu danej osoby. Zaleca si?, aby u?ytkownicy rozpoczynali leczenie od tak niskiej dawki, jak jest skuteczna, a nast?pnie stopniowo zwi?kszali t? dawk?. Pacjenci w podesz?ym wieku oraz osoby z zaburzeniami czynno?ci nerek i / lub w?troby powinni zachowa? szczególn? ostro?no?? przy dawkowaniu.

W przypadku pacjentów cierpi?cych na ból o nasileniu od umiarkowanego do silnego, dawka 30 mg dihydrokodeiny to jedna tabletka, a u?ytkownicy powinni przyjmowa? jedn? do dwóch takich tabletek co cztery do sze?ciu godzin, je?li to konieczne. Nie wi?cej ni? 180 mg lub sze?? tabletek tego leku nale?y przyj?? w ci?gu 24 godzin.

Skutki uboczne dihydrokodeiny

Podobnie jak w przypadku wi?kszo?ci leków, u niewielkiego odsetka u?ytkowników mog? wyst?pi? skutki uboczne dihydrokodeiny. U?ytkownicy, którzy maj? tendencj? do md?o?ci, powinni przyjmowa? ten lek z jedzeniem, aby chroni? ?o??dek, chocia? nale?y unika? bogatych pokarmów.

Mog? wyst?pi? dzia?ania niepo??dane, takie jak zawroty g?owy lub senno??, w takim przypadku nie nale?y prowadzi? pojazdów ani obs?ugiwa? maszyn. Zaparciom mo?na unikn??, b?d?c dobrze nawodnionym i stosuj?c zbilansowan? diet?.

Oprócz tych skutków ubocznych dihydrokodeiny, niektóre osoby z podstawowymi schorzeniami nie powinny przyjmowa? tego zwykle bezpiecznego leku. Osoby z przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc (POChP), kolk? ?ó?ciow? lub ci??kimi skurczami ?o??dka, chorob? w?troby lub ostr? astm? nie powinny przyjmowa? tego leku.

Recenzje dihydrokodeiny

Dziewi?? na dziesi?? osób, które opuszczaj? recenzje dihydrokodeiny, uwa?a, ?e ??ten lek jest najbardziej skuteczny w leczeniu ostrego i przewlek?ego bólu. Ostry ból jest krótkotrwa?y i zwykle wi??e si? z uszkodzeniem tkanki mi?kkiej urazu, podczas gdy ból przewlek?y jest d?ugotrwa?y i uporczywy. Klienci u?ywaj? tego leku do leczenia bólu zwi?zanego z fibromialgi?, bólem dolnej cz??ci pleców, rw? kulszow?, a tak?e suchym kaszlem.

Wi?kszo?? opinii na temat dihydrokodeiny zgadza si?, ?e lek ten zaczyna dzia?a? w ci?gu dwóch godzin, zapewniaj?c od czterech do sze?ciu godzin z?agodzenia bólu. Okres, w którym u?ytkownicy powinni przyjmowa? tabletki, ró?ni si? w zale?no?ci od pacjenta, w zale?no?ci od bólu, jakiego do?wiadczaj?.

Ponadto opcja zakupu leków przez Internet jest popularna w?ród klientów, którzy odczuwaj? ból i nie chc? niepotrzebnie wychodzi? z domu.

Kup dihydrokodein? online

Aby unikn?? konieczno?ci wychodzenia z domu w czasie bólu, nale?y kupi? dihydrokodein? w naszej aptece. Wszystko, czego potrzebujesz, to po??czenie internetowe, aby rozpocz?? proces ?agodzenia bólu. Mo?esz przegl?da? kilka ró?nych leków dost?pnych po przyst?pnych cenach.

Osoby, które kupi? dihydrokodein? online za pomoc? Bitcoin lub hurtowo, otrzymaj? korzy?ci, takie jak dodatkowe leki i rabaty. Otrzymaj zamówienie w ci?gu zaledwie jednego tygodnia od zakupu online, dyskretnie zapakowane i przetransportowane prosto do domu. Odwied? nasz? popularn? aptek? internetow?, aby skutecznie leczy? ból, zarówno ostry, jak i przewlek?y.

Cz?sto Zadawane Pytania - Dihydrocodeine

Do czego s?u?y dihydrokodeina?

Dihydrokodeina jest stosowana w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego, podczas rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym, bólu przewlek?ego i innych dolegliwo?ci, w tym kaszlu. Dihydrokodein? mo?na przyjmowa? samodzielnie lub w po??czeniu z aspiryn? lub paracetamolem.

Jak d?ugo dzia?a dihydrokodeina?

Dihydrokodeina dzia?a szybko i zaczyna dzia?a? w ci?gu 30 - 60 minut. Zalecana dawka to 15 - 60 mg co 4-6 godzin nie wi?cej ni? 4 razy dziennie.

Czy dihydrokodeina jest dwa razy silniejsza od kodeiny?

Tak, dihydrokodeina to pó?syntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy stosowany w przypadku silnego bólu i uwa?any za dwa razy silniejszy od kodeiny.

Jak mog? kupi? dihydrokodein? online?

Zakupy w aptekach internetowych sprawi?y, ?e kupowanie dihydrokodeiny online jest ?atwiejsze ni? kiedykolwiek. Prawdziwi sprzedawcy detaliczni zapewniaj? ca?odobow? obs?ug? klienta i oferuj? elastyczne opcje p?atno?ci i zamówie?.

Ile kosztuje dihydrokodeina?

Dihydrokodeina jest dost?pna w sprzeda?y detalicznej online od oko?o 1,00 GBP za tabletk?. Ceny s? tym ni?sze, im wi?cej zamówie? i dost?pne s? promocje.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

  • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
  • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
  • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
  • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

  • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
  • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
  • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
  • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.