Dihydrocodeine 30mg

Dihydrocodeine 30mg

Dihydrokodeina jest silniejsz? alternatyw? dla kodeiny, któr? mo?na stosowa? w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego, kaszlu, a tak?e duszno?ci. Ten lek jest idealnym sposobem leczenia przewlek?ego bólu, którego nie ?agodz? bardziej powszechne ?rodki przeciwbólowe. Dzia?anie tego leku mo?na równie? wzmocni? w po??czeniu z innymi standardowymi ?rodkami przeciwbólowymi.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Ilość Produkty Cena Dodaj teraz
28 Dihydrocodeine 30mg Tablety €39.99
56 Dihydrocodeine 30mg Tablety €62.99
84 Dihydrocodeine 30mg Tablety €89.99
112 Dihydrocodeine 30mg Tablety €111.99
140 Dihydrocodeine 30mg Tablety €134.99
168 Dihydrocodeine 30mg Tablety €152.99

Recenzje produktu

 • Trustpilot Reviews
  Oct 17, 2020 – Ms Jackie

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent, fast efficient service.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Charlotte

  Excellent Service & Fast Delivery

  Excellent service and fast delivery. Even though I don't have a MasterCard they provided a very efficient service enabling me to make payment by email. Lovely phone and online customer staff.

 • Trustpilot Reviews
  Oct 16, 2020 – Helen

  Excellent Service

  Excellent service from this online pharmacy. Would love the option of next day guaranteed delivery as tracking provided only tells you when it's been posted and when it's delivered. Would be willing to pay a bit extra for that. Apart from that I would recommend.

Uwaga: te komentarze można edytować / skracać, aby pasowały do przydzielonego miejsca

Dihydrocodeine 30mg Informacja

dzia?anie dihydrokodeiny jest podobne do dzia?ania endorfin, czyli substancji chemicznej wytwarzanej przez organizm, która dzia?a jak naturalny ?rodek przeciwbólowy. Lek wchodzi w interakcj? z receptorami opioidowymi w o?rodkowym uk?adzie nerwowym (OUN), co nast?pnie hamuje interpretacj? sygna?ów bólowych przez mózg. W ten sposób u?ytkownicy odczuj? znaczn? ulg? w bólu, poniewa? ich tolerancja na ten ból wzro?nie.

Dihydrokodeina 30 mg Dawkowanie

Wi?kszo?? pacjentów przyjmuje dawk? 30 mg dihydrokodeiny, chocia? b?dzie si? ona ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju i nasilenia bólu danej osoby. Zaleca si?, aby u?ytkownicy rozpoczynali leczenie od tak niskiej dawki, jak jest skuteczna, a nast?pnie stopniowo zwi?kszali t? dawk?. Pacjenci w podesz?ym wieku oraz osoby z zaburzeniami czynno?ci nerek i / lub w?troby powinni zachowa? szczególn? ostro?no?? przy dawkowaniu.

W przypadku pacjentów cierpi?cych na ból o nasileniu od umiarkowanego do silnego, dawka 30 mg dihydrokodeiny to jedna tabletka, a u?ytkownicy powinni przyjmowa? jedn? do dwóch takich tabletek co cztery do sze?ciu godzin, je?li to konieczne. Nie wi?cej ni? 180 mg lub sze?? tabletek tego leku nale?y przyj?? w ci?gu 24 godzin.

Skutki uboczne dihydrokodeiny

Podobnie jak w przypadku wi?kszo?ci leków, u niewielkiego odsetka u?ytkowników mog? wyst?pi? skutki uboczne dihydrokodeiny. U?ytkownicy, którzy maj? tendencj? do md?o?ci, powinni przyjmowa? ten lek z jedzeniem, aby chroni? ?o??dek, chocia? nale?y unika? bogatych pokarmów.

Mog? wyst?pi? dzia?ania niepo??dane, takie jak zawroty g?owy lub senno??, w takim przypadku nie nale?y prowadzi? pojazdów ani obs?ugiwa? maszyn. Zaparciom mo?na unikn??, b?d?c dobrze nawodnionym i stosuj?c zbilansowan? diet?.

Oprócz tych skutków ubocznych dihydrokodeiny, niektóre osoby z podstawowymi schorzeniami nie powinny przyjmowa? tego zwykle bezpiecznego leku. Osoby z przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc (POChP), kolk? ?ó?ciow? lub ci??kimi skurczami ?o??dka, chorob? w?troby lub ostr? astm? nie powinny przyjmowa? tego leku.

Recenzje dihydrokodeiny

Dziewi?? na dziesi?? osób, które opuszczaj? recenzje dihydrokodeiny, uwa?a, ?e ??ten lek jest najbardziej skuteczny w leczeniu ostrego i przewlek?ego bólu. Ostry ból jest krótkotrwa?y i zwykle wi??e si? z uszkodzeniem tkanki mi?kkiej urazu, podczas gdy ból przewlek?y jest d?ugotrwa?y i uporczywy. Klienci u?ywaj? tego leku do leczenia bólu zwi?zanego z fibromialgi?, bólem dolnej cz??ci pleców, rw? kulszow?, a tak?e suchym kaszlem.

Wi?kszo?? opinii na temat dihydrokodeiny zgadza si?, ?e lek ten zaczyna dzia?a? w ci?gu dwóch godzin, zapewniaj?c od czterech do sze?ciu godzin z?agodzenia bólu. Okres, w którym u?ytkownicy powinni przyjmowa? tabletki, ró?ni si? w zale?no?ci od pacjenta, w zale?no?ci od bólu, jakiego do?wiadczaj?.

Ponadto opcja zakupu leków przez Internet jest popularna w?ród klientów, którzy odczuwaj? ból i nie chc? niepotrzebnie wychodzi? z domu.

Kup dihydrokodein? online

Aby unikn?? konieczno?ci wychodzenia z domu w czasie bólu, nale?y kupi? dihydrokodein? w naszej aptece. Wszystko, czego potrzebujesz, to po??czenie internetowe, aby rozpocz?? proces ?agodzenia bólu. Mo?esz przegl?da? kilka ró?nych leków dost?pnych po przyst?pnych cenach.

Osoby, które kupi? dihydrokodein? online za pomoc? Bitcoin lub hurtowo, otrzymaj? korzy?ci, takie jak dodatkowe leki i rabaty. Otrzymaj zamówienie w ci?gu zaledwie jednego tygodnia od zakupu online, dyskretnie zapakowane i przetransportowane prosto do domu. Odwied? nasz? popularn? aptek? internetow?, aby skutecznie leczy? ból, zarówno ostry, jak i przewlek?y.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.