Co-codamol

Co-codamol

Co-kodamol jest lekiem z?o?onym zawieraj?cym fosforan kodeiny na bazie opioid?w i acetaminofen (paracetamol). Ta generyczna wersja markowych wersji, w tym Kapake, Solpadol i Tylex, jest produkowana przez Zentiva Pharma Polish Limited w Polska i jest licencjonowana jako rozwi?zanie do kr?tkotrwa?ego leczenia b?lu o nasileniu od ?agodnego do umiarkowanego. Rodzaje schorze?, kt?re ten lek zwykle leczy, obejmuj? migreny, b?le z?b?w i b?le mi??ni lub plec?w.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €0.00
Paczka 60 x tabletki €0.00
Paczka 90 x tabletki €0.00
Paczka 120 x tabletki €0.00
Paczka 150 x tabletki €0.00
Paczka 180 x tabletki €0.00

Co-codamol Informacja

Bran?a leków generycznych jest wci?? stosunkowo nowa na rynku farmaceutycznym i w krótkim czasie, gdy s? one dost?pne, ich popularno?? stale ro?nie. Kiedy mówimy generyczny, nie oznacza to, ?e lek jest nieskuteczny lub niskiej jako?ci. Wszystkie te leki musz? zgodnie z prawem spe?nia? rygorystyczne wymogi bezpiecze?stwa FDA jako markowa wersja i maj? takie samo niskie ryzyko wyst?pienia skutków ubocznych. Leki przeciwbólowe, takie jak co-kodamol, uzyskuj? aprobat? w ramach programu leków generycznych FDA, aby zapewni?, ?e maj? dok?adnie takie same efekty i ryzyko, jak oryginalny lek.

Czy masz do?? p?acenia ogromnych kwot za s?abe ?rodki przeciwbólowe? Czy potrzebujesz silnego leku na ból? Mo?e pój?cie do apteki po prostu nie wchodzi w rachub? z powodu wyniszczaj?cego bólu? Cokolwiek ci? tu kupi?o, jeste? we w?a?ciwym miejscu. Kontynuuj czytanie dalej, aby uzyska? wszystkie potrzebne odpowiedzi dotycz?ce ogólnej ?agodzenia bólu i tego, jak uzyska? niedrogie ?rodki przeciwbólowe bez recepty w pe?nym komforcie i prywatno?ci.

Co to jest Co-kodamol stosowany w leczeniu?

Co-kodamol jest stosowany w leczeniu ?agodnego i umiarkowanego bólu. Wi?kszo?? osób stosuj?cych ten lek odczuwa ból wynikaj?cy z takich stanów, jak bóle g?owy, migreny, bóle z?bów i bóle mi??ni, ?eby wymieni? tylko kilka. Najcz??ciej regularne leki dost?pne bez recepty s? nieskuteczne w zapewnianiu odpowiedniej ulgi. Co-Codamol ??czy ?agodne dzia?anie ?agodz?ce ból ze skutecznym dzia?aniem kodeiny, tworz?c pot??ny lek 2-1 dla osób potrzebuj?cych silniejszego leku, który wi??e si? z mniejszym ryzykiem ni? inne silne ?rodki przeciwbólowe.

Te ?rodki przeciwbólowe maj? aprobat? FDA, a dost?pne dawki co-kodamolu pomog? ludziom skutecznie i skutecznie radzi? sobie z ?agodnym i przewlek?ym bólem. Jak najszybsze opanowanie objawów minimalizuje ryzyko nasilenia si? bólu, gdy pojawia si? uporczywy ból. Kiedy ból nie jest leczony, nasilenie i rodzaj bólu staj? si? ci??kie i przewlek?e, co utrudnia leczenie. Skuteczne u?mierzanie bólu robi ró?nic? i bez wzgl?du na ból, przyjmowanie co-kodamolu umo?liwia ludziom radzenie sobie z objawami i rozpocz?cie cieszenia si? bezbolesnym ?yciem bez dodatkowych niedogodno?ci i stresu.

Mechanizm dzia?ania ko-kodamolu

Jak wspomniano, co-kodamol zawiera dwa ró?ne sk?adniki. Obie dzia?aj? w mózgu i o?rodkowym uk?adzie nerwowym (OUN). Dzia?aj? na dwa sposoby, aby pomóc u?ytkownikom zminimalizowa? ?agodne i umiarkowane rodzaje bólu. Pierwszym sk?adnikiem jest fosforan kodeiny, który jest zaliczany do rodziny leków opiatowych. Ten sk?adnik wi??e si? z receptorami mi, które komunikuj? si? mi?dzy o?rodkowym uk?adem nerwowym a mózgiem, co zapobiega przemieszczaniu si? sygna?ów bólowych po ca?ym ciele. Efekty przeciwbólowe tego dzia?ania skutecznie zmniejszaj? ból i daj? odpowiedni?, krótkotrwa?? ulg?.

Drugim sk?adnikiem ko-kodamolu jest paracetamol, który ?agodzi gor?czk? i ból. Paracetamol, znany równie? jako acetaminofen, dzia?a poprzez blokowanie produkcji substancji chemicznej odpowiedzialnej za stan zapalny, gor?czk? i ból, zwanych prostaglandynami. Chocia? ten lek jest znany jako s?abszy ?rodek przeciwbólowy, po??czenie z kodein? jest sposobem, w jaki co-kodamol skutecznie leczy ból na dwa ró?ne sposoby. Cierpienie bólu mo?e by? w najlepszym razie niewygodne, a uzyskanie kroku przed bólem jest ?atwiejsze, gdy stosuje si? co-kodamol.

Ko-kodamol czas dzia?ania

Pacjenci uzyskaj? najlepsze wyniki podczas przyjmowania co-kodamolu zgodnie z instrukcj? dawkowania i u?ytkowania. Istniej? trzy dawki ko-kodamolu, z których wszystkie zawieraj? standardowe 500 mg paracetamolu i 8 mg, 15 mg lub 30 mg kodeiny. W zale?no?ci od tego, jak silny jest ból, b?dzie zale?e? od dawki, któr? nale?y przyj??. Podczas przyjmowania tego leku przeciwbólowego dzia?anie efektów pojawia si? w ci?gu 30-45 minut i dzia?a z najwy?sz? skuteczno?ci? w ci?gu pierwszych 1-2 godzin, a ca?kowity czas dzia?ania wynosi 4-6 godzin.

Ka?da dawka co-kodamolu zapewni sta?? ulg?, gdy zostanie przyj?ta zgodnie z zaleceniami, aby pomóc w radzeniu sobie z ?agodnym lub umiarkowanym bólem, gdy s?absze leki, takie jak paracetamol lub podobne, s? nieskuteczne. Ten krótkotrwa?y lek powinien by? przyjmowany tylko w razie potrzeby, dlatego zdecydowanie zaleca si? u?ytkownikom, aby nie przyjmowali wi?cej ni? maksymalna dawka na dob?. Chocia? dok?adny czas dzia?ania zale?y od ka?dej osoby stosuj?cej lek, ogólny czas trwania dzia?ania tego leku zapewnia ulg? i opiek?, jakiej potrzebuj?, aby z?agodzi? objawy.

Instrukcje dotycz?ce dawkowania Co-Codamol

Wskazówki dotycz?ce dawkowania i u?ytkowania wskazuj? najbezpieczniejsz? dawk?, jak? nale?y przyj??, aby skutecznie z?agodzi? ból i nale?y post?powa? zgodnie z zaleceniami. Zalecana dawka dla doros?ych to jedna lub dwie tabletki z kodamolem przyjmowane co 4-6 godzin, w zale?no?ci od nasilenia bólu. Pacjenci powinni przyjmowa? ka?d? dawk? popijaj?c wod? przed lub po posi?ku. Tabletki nie nale?y ?u?, ?ama? ani kruszy?; unikaj spo?ywania ci??kich pokarmów, aby unikn?? opó?nienia wch?aniania i zminimalizowa? rozstrój ?o??dka. Wa?ne jest, aby przed przyj?ciem kolejnej dawki min??o 4-6 godzin, a u?ytkownicy nie powinni przyjmowa? ??cznie wi?cej ni? o?miu tabletek w ci?gu 24 godzin.

Je?li pacjenci przyjmuj? ten lek przez krótki okres, przestrzeganie bezpiecznego harmonogramu spo?ycia zapewni, ?e b?dziesz przyjmowa? lek ka?dego dnia o tej samej porze. W przypadku pomini?cia dawki nie nale?y przyjmowa? kolejnej dawki przed up?ywem 4-6 godzin przed podaniem kolejnej dawki. Wszystkie leki nale?y przechowywa? w ch?odnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpo?redniego ?wiat?a s?onecznego. Lek nale?y zawsze przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci. Je?li opakowanie lub tabletki s? uszkodzone lub ods?oni?te, wyrzu? lek zgodnie z instrukcj?.

Czy Co-Codamol ma skutki uboczne?

Podobnie jak wszystkie leki, ka?da osoba reaguje na leki w inny sposób, a pozytywne efekty przewa?aj? nad skutkami ubocznymi podczas stosowania. Co-Codamol ma pewne dzia?ania niepo??dane, które rzadko wyst?puj? i s? wyró?nione poni?ej, aby zapewni?, ?e u?ytkownicy s? dobrze poinformowani przed u?yciem. Skutki uboczne zwi?zane z tym lekiem przeciwbólowym s? niskiego ryzyka i zwykle wyst?puj? tylko z powodu celowego przedawkowania lub niew?a?ciwego u?ycia. Post?puj?c zgodnie z instrukcj? u?ytkowania i dawkowania, dobre nawodnienie oraz utrzymywanie dobrej kondycji i zdrowia to najlepsze sposoby zapobiegania negatywnemu wp?ywowi na zdrowie pacjenta.

Cz?ste dzia?ania niepo??dane zwi?zane z Co-Codamol obejmuj? mi?dzy innymi:

 • Zm?czenie
 • Ospa?o??
 • Zaparcie
 • Md?o?ci
 • Wymioty
 • Niewyra?ne widzenie

Wszystkie dzia?ania niepo??dane zwi?zane ze stosowaniem Co-Codamolu s? rzadko odczuwane, gdy s? przyjmowane w sposób odpowiedzialny i skutecznie ?agodz? ?agodne i umiarkowane rodzaje bólu. W przypadkach, w których ludzie do?wiadczaj? jakichkolwiek niepo??danych skutków ubocznych po za?yciu tego leku, nale?y natychmiast przerwa? stosowanie, a je?li objawy nie ust?pi?, niezw?ocznie zwróci? si? o pomoc lekarsk?. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat skutków ubocznych ko-kodamolu, pacjenci mog? zapozna? si? z ulotk? informacyjn? dla pacjenta na naszej stronie internetowej lub ulotk? dostarczon? z lekiem.

Czy Co-Codamol mo?e by? stosowany d?ugoterminowo?

Krótka odpowied? brzmi: tak, pod warunkiem, ?e zaleca to lekarz lub pracownik s?u?by zdrowia. Co-Codamol jest lekiem krótkotrwa?ym, którego nie nale?y przyjmowa? d?u?ej ni? trzy dni. Sk?adniki w co-codamolu mog? sta? si? uzale?niaj?ce, je?li pacjenci przyjmuj? go d?u?ej ni? to konieczne. Je?li dawka jest nieskuteczna, nie nale?y przyjmowa? wi?cej ni? zalecana dawka, poniewa? zwi?ksza to ryzyko wyst?pienia niepo??danych skutków ubocznych. Je?li ból trwa d?u?ej ni? ??cznie 28 dni, organizm wytworzy? tolerancj? na lek. W takim przypadku u?ytkownicy powinni zmienia? lek co 4-6 tygodni.

Konieczne jest jak najszybsze uporanie si? z bólem ka?dego rodzaju, aby z?agodzi? objawy i zminimalizowa? ryzyko dalszych powik?a?. Je?li pacjenci nie lecz? bólu, podstawowa przyczyna bólu mo?e si? pogorszy? i prowadzi? do przewlek?ego poziomu bólu, który mo?e by? trudniejszy do wyleczenia. Je?li nasilenie bólu wzrasta, pacjenci s? nara?eni na zmniejszenie sprawno?ci ruchowej, wzrost chorób psychicznych, w tym depresj? i l?k, oraz komplikacje zwi?zane z odporno?ci?. Sta?y ból wp?ywa na ogóln? jako?? ?ycia, dlatego niezb?dne jest uzyskanie odpowiedniej ulgi w bólu, takiej jak ko-kodamol.

Czy kto? powinien unika? Co-kodamolu?

W wi?kszo?ci sytuacji, w których wyst?puje ból o nasileniu od ?agodnego do umiarkowanego, ludzie mog? liczy? na niezawodno?? i skuteczno?? kokodamolu. Kilka razy podczas przyjmowania tego leku mo?e nie by? odpowiednia. Ten lek przeciwbólowy zawiera paracetamol, wi?c nie zaleca si? przyjmowania tego leku w po??czeniu, poniewa? zwi?kszy to ryzyko wyst?pienia powa?nych dzia?a? niepo??danych zwi?zanych ze ?rodkiem przeciwbólowym. Podczas przyjmowania tego leku nale?y unika? alkoholu lub go mocno ogranicza?, poniewa? interakcja z kodein? mo?e powodowa? niepo??dane skutki uboczne zwi?zane z mieszaniem obu.

Istniej? wcze?niej istniej?ce schorzenia, które mog? wp?ywa? na bezpiecze?stwo Co-Codamol. Ka?dy, kto ma alergi? na paracetamol lub kodein?, powinien unika? przyjmowania tego leku, aby zapobiec anafilaksji i innym powi?zanym skutkom ubocznym. Je?li masz problemy z oddychaniem, w tym astm?, chorob? p?uc lub inne schorzenia uk?adu oddechowego, przed u?yciem tego leku przeciwbólowego porozmawiaj z lekarzem, aby uzyska? porady dotycz?ce w?a?ciwego leku.

Pacjenci cierpi?cy na choroby nerek i w?troby powinni najpierw skonsultowa? si? z lekarzem, aby zapewni? sobie bezpiecze?stwo przed zastosowaniem tego leku. Je?li nadal masz w?tpliwo?ci lub pytania dotycz?ce kokodamolu, wi?cej informacji na temat bezpiecze?stwa i informacji o tym, kto powinien unika? tych ?rodków przeciwbólowych, mo?e udzieli? lekarz lub mo?esz zapozna? si? z ulotk? informacyjn? dla pacjenta dost?pn? na naszej stronie internetowej.

Rozwa?ania przed zakupem Co-codamolu

W?a?ciwe u?mierzanie bólu ma ogromne znaczenie w codziennym ?yciu, a wiedza o tym, która opcja jest w?a?ciwa, jest równie wa?na. Wszyscy wiemy, jak stresuj?ce mo?e by? kupowanie leków na recept? w g?ównej aptece. Rozumiemy, ?e wi?kszo?? leków przeciwbólowych sprzedawanych bez recepty jest droga i nieskuteczna dla wi?kszo?ci, a ograniczone skuteczne opcje s? dost?pne tylko na recept?.

Na szcz??cie leki takie jak Co-Codamol s? bardzo skuteczne, a koszt jednej pigu?ki jest znacznie ni?szy dzi?ki obni?onym kosztom produkcji leków generycznych. Na naszych stronach internetowych szeroka gama generycznych ?rodków przeciwbólowych jest dost?pna bez recepty i jest dost?pna w ró?nych dawkach, aby pokry? ró?ne rodzaje bólu. Z d?oni klienci mog? uzyska? dost?p do naszych zapasów z domu za po?rednictwem smartfona lub komputera.

Zamawianie leków online upro?ci?o sposób leczenia bólu i da?o wi?cej osób wolno?? wyboru bez stresu. Zakup wysokiej jako?ci leków przeciwbólowych, w tym Co-Codamol, jest prosty, a nasz ca?odobowy zespó? obs?ugi klienta oferuje dodatkowe wsparcie, aby zapewni? satysfakcj? klienta. Po co m?czy? si? z nadu?ywaniem bud?etu, aby uzyska? nieskuteczne leki? Oszcz?d? czas i pieni?dze, a pomoc dostarczona do Twoich drzwi.

Gdzie kupi? Co-Codamol po Polska

Teraz, gdy przedstawili?my kilka skutecznych technik radzenia sobie z bólem, nadszed? czas, aby z?o?y? zamówienie na Co-Codamol i rozpocz?? w?asny plan leczenia. Na naszej stronie g?ównej wybierz swój lek, a nast?pnie jego ilo??. Mo?esz zamawia? co miesi?c, kwartalnie lub jak cz?sto chcesz i zaoszcz?dzi? jeszcze wi?cej, kupuj?c hurtowo. Kliknij dodaj do koszyka i kontynuuj zakupy lub przejd? do kasy.

Aby mie? pewno??, ?e paczki zostan? dostarczone pod w?a?ciwy adres, zostaniesz poproszony o potwierdzenie danych kontaktowych, w tym adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail. Ostatni? rzecz? do zrobienia jest wybranie jednej z wielu oferowanych przez nas bezpiecznych opcji p?atno?ci, w tym MasterCard, VISA i Bitcoin. Kiedy zweryfikujemy Twoj? p?atno??, otrzymasz wiadomo?? e-mail z potwierdzeniem p?atno?ci, dat? dostawy i anonimow? nazw? deskryptora wskazan? na wyci?gu bankowym.

Nasz zespó? dystrybucyjny pakuje wszystkie zamówienia w ci?gu 24 godzin i zachowuje poufno?? klienta, etykietuj?c paczk? bez wskazania zawarto?ci. Zapewnione jest szybkie uzyskanie skutecznej ulgi. Dzi?ki naszej us?udze szybkiej dostawy do domu zamówienia z Polski docieraj? ju? w ci?gu 2 dni od potwierdzenia p?atno?ci, a zamówienia z Irlandii i Europy w ci?gu 4 - 7 dni. Nasza ca?odobowa obs?uga klienta obs?uguje wszelkie pytania dotycz?ce naszych us?ug i zapytania dotycz?ce Twojego zamówienia.

Zamów Co-codamol ju? dzi? na www.sleepingtabletsdirect.com/pl i zacznij cieszy? si? ?yciem bez bólu.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.