Zopiclone Vs. Zolpidem na bezsenno??

  • Tom Jones
  • Sep 18, 2020
Zopiclone Vs. Zolpidem na bezsenno??

Który z dwóch najpopularniejszych leków Z jest najlepszy w leczeniu bezsenno?ci?

Wyniki z badania badanie porównawcze - przeprowadzone w okresie 14 dni - Zopiclone vs Zolpidem, wykaza?o, ?e zolpidem by? co najmniej tak samo skuteczny jak zopiklon w leczeniu przewlek?ej bezsenno?ci, wraz z innymi interesuj?cymi faktami, takimi jak który lek by? lepiej tolerowany, a który dzia?a? najlepiej, aby zapobiec nawrotowi bezsenno?ci.

Zopiclone

Tabletki Zopiclone Tabletki Zopiclone s? dost?pne w dwóch mocach - 3,75 mg i 7,5 mg.

S? to tabletki nasenne bez benzodiazepin, popularne marki to Imovane lub Zimovane, i s? przepisywane w leczeniu napadów chronicznej bezsenno?ci przez krótki okres maksymalnie dwóch do czterech tygodni.

Udowodniono, ?e zopiklon pomaga pacjentom szybko zasn??, a tak?e pomaga zapobiega? cz?stym wybudzeniom w nocy.

Zolpidem

Tabletki Zolpidem Tabletki Zolpidem s? dost?pne w dwóch mocach - 5 mg i 10 mg.

S? to tabletki nasenne bez benzodiazepin, popularne marki obejmuj? Ambien lub Stilnox i s? przepisywane w leczeniu ró?nych postaci bezsenno?ci i zaburze? snu przez okres od 2 do 4 tygodni.

Ten lek pomaga pacjentom szybciej zasn?? i zmniejsza prawdopodobie?stwo obudzenia si? w nocy.

Czy Zopiclone to to samo co Zolpidem?

Zopiklon (ZPC) i zolpidem (ZOL) to niebenzodiazepinowe ?rodki nasenne, oba zosta?y zaprojektowane specjalnie w celu szybkiego wywo?ywania snu i oba pomagaj? zmniejszy? ryzyko przebudzenia si? w nocy.

Oba leki maj? jednak inny zwi?zek chemiczny, co oznacza, ?e ??oba maj? ró?ne mechanizmy dzia?ania i dlatego w naturalny sposób b?d? mia?y inny wp?yw na pacjentów.

Przeczytaj szczegó?owy opis ka?dego leku poni?ej, a tak?e wi?cej wyników z badania porównawczego, aby dowiedzie? si?, czym ró?ni si? ka?dy ?rodek nasenny i który b?dzie dla Ciebie najlepszy.

Zopiclone 7,5 mg tabletki

Tablety Zopiclone to uspokajaj?ce nasenne ?rodki nasenne stosowane w leczeniu bezsenno?ci. Jedn? tabletk? 7,5 mg nale?y przyjmowa? doustnie tu? przed snem (najlepiej nie na pe?nym ?o??dku) i generalnie nale?y j? przyjmowa? tylko przez krótkie okresy nieprzekraczaj?ce 4 tygodni.

Tabletki Zopiclone Ni?sza dawka jest lepsza dla starszych pacjentów (powy?ej 65 lat) i zaleca si? przyjmowanie tabletki 3,75 mg raz dziennie w leczeniu bezsenno?ci.

Przyjmowanie leku Zopiclone d?u?ej ni? 4 tygodnie mo?e prowadzi? do zwi?kszonego ryzyka wyst?pienia u pacjentów niepo??danych skutków ubocznych, takich jak uzale?nienie, uzale?nienie lub objawy odstawienia. Jednak przyjmowany zgodnie z ulotk? informacyjn? dla pacjenta ten lek jest uwa?any za ca?kowicie bezpieczny ?rodek w leczeniu bezsenno?ci.

Zopiklonu nie powinny spo?ywa? kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?, osoby niepe?noletnie w wieku poni?ej 18 lat ani w po??czeniu z alkoholem.

Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod? tu? przed snem; nie nale?y ich kruszy? ani ?u?. Je?li budzisz si? w ?rodku nocy, nie zaleca si? przyjmowania kolejnej dawki.

Ogólnie rzecz bior?c, Zopiclone dzia?a bardzo szybko, a pocz?tek trwa oko?o 60 minut, trwa oko?o 8 godzin i mo?e pomóc pacjentom skorygowa? cykl snu w krótkim czasie.

Zolpidem 10 mg tabletki

tabletki Zolpidem maj? zosta? zaprojektowany jako krótkotrwa?a terapia dla pacjentów z bezsenno?ci?. Udowodniono, ?e dzia?anie uspokajaj?ce przed snem jest bardzo skuteczne, ale nale?y je stosowa? nie d?u?ej ni? dwa tygodnie.

Tabletki Zopiclone Podobnie jak wi?kszo?? innych tabletek, Zolpidem nale?y przyjmowa? doustnie, popijaj?c wod?. najlepsze rezultaty, nie nale?y przyjmowa? bezpo?rednio po jedzeniu.

Je?li pacjent czuje potrzeb? przed?u?enia zalecanego 2-tygodniowego kursu, powinien skonsultowa? si? z lekarzem, poniewa? dalsze stosowanie tej niebenzodiazepiny mo?e zwi?kszy? ryzyko rozwoju tolerancji na lek lub uzale?nienia.

Ze wzgl?du na dzia?anie uspokajaj?ce, Zolpidemu nie nale?y ??czy? z alkoholem i nie nale?y go przyjmowa? kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?.

Chocia? starsze osoby w wieku powy?ej 65 lat mog? odnie?? korzy?ci z tego leku, zwykle przepisuje si? go jako po?ow? dawki (1 tabletka 5 mg), któr? nale?y przyjmowa? raz dziennie w razie potrzeby.

Tabletek nie nale?y ?u?, kruszy? ani rozpuszcza?, a dawki nie nale?y powtarza?, je?li pacjent budzi si? podczas snu.

Wiadomo, ?e zolpidem jest szybko dzia?aj?cym ?rodkiem nasennym, który zaczyna si? oko?o 30 minut i zwykle wywo?uje 8 godzin nieprzerwanego snu. Po dwutygodniowym kursie wi?kszo?? pacjentów by?a w stanie przywróci? normalny wzorzec snu i nie potrzebuj? ju? Zolpidemu, aby zasn??.

Podsumowanie Zopiclone Vs. Zolpidem

Podsumowuj?c, badanie porównawcze wykaza?o, ?e zolpidem by? co najmniej tak samo skuteczny jak zopiklon w leczeniu przewlek?ej pierwotnej bezsenno?ci, przy czym wi?kszy odsetek pacjentów zg?asza? gorzki posmak zopiklonu.

Je?li chodzi o szybko??, wyniki wskazuj? wyra?nie na korzy?? Zolpidemu, poniewa? ma on szybszy pocz?tek, jest lepiej tolerowany przez pacjentów i wykazuje znacznie mniejsze prawdopodobie?stwo wyst?pienia u pacjentów bezsenno?ci z odbicia.

Chocia? te wyniki s? do?? rozstrzygaj?ce, nale?y zauwa?y?, ?e ka?dy pacjent jest inny i to, co dzia?a najlepiej dla jednej osoby, niekoniecznie musi dzia?a? najlepiej dla drugiej.

Je?li mieszkasz w Wielkiej Brytanii, Irlandii Pó?nocnej (N.I.) lub Republice Irlandii (R.O.I.) i szukasz skutecznych leków na bezsenno??, to nasza ca?odobowa apteka internetowa w Wielkiej Brytanii Ci to zapewni. Nie wymagamy recepty lekarskiej i oferujemy szybk?, dyskretn? dostaw? na terenie ca?ego kraju.

W naszej ca?odobowej aptece mo?esz kupi? Zopiclone i Zolpidem online wraz z szerok? gam? innych zatwierdzonych przez FDA leków do szybkiego i skutecznego leczenia bezsenno?ci.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post