Over the Counter Vs. Online tabletki nasenne

  • Tom Jones
  • Sep 19, 2020
Over the Counter Vs. Online tabletki nasenne

OTC vs. Pigu?ki nasenne online do leczenia bezsenno?ci i zaburze? snu.

Odkryj szerok? gam? metod leczenia dost?pnych w Wielkiej Brytanii, wraz z interesuj?cymi faktami, takimi jak rodzaj leku najlepiej tolerowany, a który najlepiej zapobiega nawrotowi bezsenno?ci.

Pigu?ki nasenne online

Pigu?ki nasenne online s? sprzedawane bezpo?rednio klientom w Wielkiej Brytanii za po?rednictwem aptek internetowych, które s? obj?te regulacjami dotycz?cymi wydawania leków w ilo?ciach do u?ytku osobistego bez konieczno?ci wystawiania recepty. Lek jest nast?pnie wysy?any do klientów przesy?k? polecon?.

Pigu?ki do spania online

Pigu?ki nasenne online s? na ogó? znacznie silniejsze i nie s? przeznaczone do stosowania przez d?u?szy czas ze wzgl?du na ich w?a?ciwo?ci uzale?niaj?ce.

Najlepsze tabletki nasenne online

<”Zolpidem:

Zolpidem , równie? dobrze -znany pod nazwami handlowymi Ambien i Stilnox, jest lekiem nie zawieraj?cym benzodiazepiny Z, który zapewnia uspokajaj?cy efekt uspokajaj?cy i nasenny.

S?u?y do krótkotrwa?ego leczenia stanów snu, w tym bezsenno?ci i cz?stych wybudze?.

Zolpidem pomaga pacjentom szybciej zasn??, a tak?e pomaga im spa? przez ca?? noc.

<”Zopiclone:

Zopiclone nie jest benzodiazepin? Leki Z. Jest stosowany w leczeniu bezsenno?ci i ró?nych innych zaburze? snu.

Dzia?a poprzez zwi?kszenie kwasu gamma-aminomas?owego (GABA), uspokajaj?cej substancji chemicznej w mózgu, która sprzyja odpoczynkowi i poprawia sen.

Zopiklon nale?y przyjmowa? tu? przed snem i 8 godzin przed planowanym wybudzeniem pacjenta.

<”Nitrazepam:

Nitrazepam to pot??ny leki nasenne z grupy benzodiazepin. Stosowany jest g?ównie w leczeniu silnego l?ku i bezsenno?ci.

Ze wzgl?du na swoje szybko dzia?aj?ce w?a?ciwo?ci Nitrazepam szybko wywo?uje sen i pomaga przywróci? naturalny cykl snu organizmu.

<”Diazepam:

Diazepam znany równie? jako nazwa Valium to lek z grupy benzodiazepin.

Jest stosowany w leczeniu l?ku, napadów paniki i zaburze? snu.

Diazepam wywo?uje w mózgu dzia?anie uspokajaj?ce, które pomaga uspokoi? aktywno?? mózgu i przygotowa? organizm na dobry sen.

Tabletki nasenne dost?pne bez recepty

Tabletki nasenne OTC lub dost?pne bez recepty s? sprzedawane bezpo?rednio klientom bez recepty w wielu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, takich jak drogerie drogowe, takie jak apteka Boots i Lloyds, a nawet w wielu du?ych sieciach supermarketów w Wielkiej Brytanii, takich jak TESCO i ASDA.

Licznik pigu?ek nasennych

Tabletki nasenne dost?pne bez recepty s? generalnie bezpieczne przy d?ugotrwa?ym stosowaniu przez d?u?szy czas, poniewa? nie tworz? na?ogu ani nie uzale?niaj?.

Najlepsze dost?pne bez recepty tabletki nasenne:

<”Diphenhydramine:

Difenhydramina jest lekiem przeciwhistaminowym wyst?puj?cym w wielu popularnych markach ?rodków nasennych OTC, takich jak Compoz, Nytol i Sominex.

Ten lek jest szeroko dost?pny i stosowany w leczeniu wielu problemów, w tym bezsenno?ci i choroby lokomocyjnej.

Doxylamine:

Doxylamine to lek przeciwhistaminowy, który dzia?a uspokajaj?co, uspokajaj?co i ?agodz?co na bezsenno?? i alergi?.

Typowe marki tego leku to Unisom i Nighttime Sleep Aid

<”Melatonin:

Melatonina to naturalny hormon wytwarzany przez organizm. Jest równie? dost?pny jako suplement diety i jest stosowany g?ównie przez osoby doros?e w wieku 55 lat i starsze w celu naprawy ich cyklu snu, mo?e by? równie? stosowany do zmiany strefy czasowej lub pracy zmianowej.

<”Po??czenia:

Inne popularne marki ?rodków nasennych, takie jak Tylenol PM i Anacin PM bez aspiryny, stosuj? po??czenie leków przeciwhistaminowych i leku przeciwbólowego acetaminofen, które pomagaj? szybko wywo?a? sen.

Inne popularne marki, takie jak Vicks NyQuil, ??cz? leki przeciwhistaminowe z alkoholem, aby zapewni? efekt uspokajaj?cy i naseni?.

Wyniki: OTC vs. Online tabletki nasenne

Badania zalet i wad pigu?ek nasennych dost?pnych bez recepty w porównaniu z internetowymi tabletkami nasennymi prowadzone s? od wielu lat, aby dowiedzie? si?, jaki rodzaj leków preferuj? klienci w Wielkiej Brytanii i który dzia?a najlepiej:

  • Dziewi?ciu na dziesi?ciu pacjentów w Wielkiej Brytanii (90%) stwierdzi?o, ?e woli kupowa? tabletki nasenne online ze wzgl?du na zaoszcz?dzony czas i brak konieczno?ci udania si? do apteki.
  • Bardzo podobna liczba pacjentów w Wielkiej Brytanii (88%) stwierdzi?a, ?e ??preferuje dyskretny charakter sk?adania zamówie? online.
  • 85% pacjentów w Wielkiej Brytanii stwierdzi?o, ?e zakres leków dost?pnych bez recepty jest ograniczony i ?e wol? wi?kszy wybór, do którego maj? dost?p, kupuj?c tabletki nasenne online.
  • Zdumiewaj?ce 70% pacjentów w Wielkiej Brytanii stwierdzi?o, ?e woli leki inne ni? benzodiazepiny lub leki Z ni? benzodiazepiny i ?rodki nasenne OTC.
  • Wyniki zg?aszanej bezsenno?ci z odbicia by?y najni?sze w?ród pacjentów stosuj?cych leki inne ni? benzodiazepiny lub leki Z, takie jak zopiklon i zolpidem, a tylko 3% pacjentów zg?osi?o powrót bezsenno?ci po odstawieniu leku.

Twoje pieni?dze. Twoje ?ycie. Twój wybór.

Badania pokazuj?, ?e bezsenno?? jest jedn? z g?ównych przyczyn depresji i problemów ze zdrowiem psychicznym w Wielkiej Brytanii, a ze wzgl?du na powa?ne negatywne konsekwencje braku zdrowego snu zaburzenia te nie powinny by? ignorowane.

Nie nale?y równie? ignorowa? faktu, ?e wiele produktów sprzedawanych bez recepty nie jest generalnie preferowanych przez pacjentów w Wielkiej Brytanii.

Robi?c zakupy na naszej stronie internetowej aptek w Wielkiej Brytanii, mo?esz by? pewien, ?e kupujesz najlepsze dost?pne online pigu?ki nasenne, które s? specjalnie zaprojektowane do leczenia bezsenno?ci w okresie poni?ej 4 tygodni.

Je?li zdecydujesz si? wybra? nasz? Brytyjska apteka , s? otwarte przez ca?? dob?, a nasz przyjazny personel s?u?y pomoc? na czacie na ?ywo, e-mail i telefonicznie.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post