Leczenie bezsenno?ci i zaburze? snu za pomoc? brytyjskich ?rodków nasennych

  • Tom Jones
  • Sep 16, 2020
Leczenie bezsenno?ci i zaburze? snu za pomoc? brytyjskich ?rodków nasennych

Je?li mieszkasz w Wielkiej Brytanii, Irlandii Pó?nocnej lub Republice Irlandii i cierpisz na bezsenne noce, przeczytaj nast?puj?cy artyku? o zaburzeniach snu, ich objawach i przyczynach, niebezpiecze?stwach zwi?zanych ze ?rodkami nasennymi oraz o tym, gdzie kupi? najlepsze ?rodki nasenne online, aby przywróci? zdrowy wzorzec snu.

Co to jest bezsenno???

Bezsenno?? Bezsenno?? jest jedn? z najcz??ciej wyst?puj?cych zdiagnozowane zaburzenia snu przez brytyjskich lekarzy. Objawy obejmuj? trudno?ci z zasypianiem (znan? jako bezsenno?? przed zasypianiem) lub niemo?no?? zasypiania (znan? jako bezsenno?? podtrzymuj?ca sen), której ofiary cz?sto do?wiadczaj? cz?stych wybudze? w ci?gu nocy, budz?c si? ka?dego dnia z uczuciem wyczerpania i zm?czenia.

Najcz?stsze przyczyny bezsenno?ci obejmuj? uczucia emocjonalne, takie jak stres, l?k lub poczucie winy, po odczucia fizyczne, takie jak ból po urazie, s? to powszechnie zg?aszane przyczyny bezsenno?ci.

Badania pokazuj?, ?e zaburzenia snu, takie jak bezsenno?? , je?li pozostawi si? j? do etapu „deprywacji snu”, maj? liczne negatywne objawy fizyczne i aspekty zdrowia psychicznego, w tym mi?dzy innymi powa?ne stany depresyjne, chroniczny l?k i dra?liwo?? lub uczucie z?o?ci.

Na podstawie recept wystawionych przez brytyjskich lekarzy i lekarzy pierwszego kontaktu oraz sprzeda?y leków nasennych dost?pnych bez recepty w latach 2010-2020 szacuje si?, ?e ponad jedna trzecia populacji Wielkiej Brytanii regularnie korzysta z niektórych opisów ?rodków nasennych, aby zapewni? sobie zdrowy sen.

Czy mam bezsenno???

Czy mam bezsenno??? Je?li kiedykolwiek zadawa?e? sobie pytanie „czy mam bezsenno??”, to ty musia?e? mie? jakie? problemy ze snem?

Aby zrozumie?, czy cierpisz na bezsenno??, musisz pomy?le? o swoim schemacie snu.

Je?li masz trudno?ci z zasypianiem raz na niebieskim ksi??ycu / raz na kilka tygodni lub miesi?cy, najprawdopodobniej masz ostr? bezsenno??, która zwykle mija bez konieczno?ci martwienia si? o negatywne aspekty zdrowotne.

Z drugiej strony, je?li masz trudno?ci ze snem w regularnych odst?pach czasu lub je?li cz?sto budzisz si? w ci?gu nocy, cierpisz na powa?niejsze formy zaburzenia przesi?kania, znane jako bezsenno?? przed zasypianiem i bezsenno?? zwi?zana z utrzymaniem snu.

Je?li do?wiadczasz regularnych zaburze? snu i czujesz, ?e nie ?pisz wystarczaj?co, to prawdopodobnie masz bezsenno??.

Kontynuuj czytanie, aby dowiedzie? si?, dlaczego ?pimy i ile snu faktycznie potrzebujesz.

Ile snu potrzebuj? doro?li?

Ogólnie rzecz bior?c, powszechnie zaleca si?, aby doro?li starali si? spa? oko?o 7-8 godzin ka?dej nocy.

Powód tego jest do?? prosty: nasze cia?o potrzebuje czasu, aby si? zrelaksowa? i zregenerowa?, a mo?na to zrobi? tylko podczas snu.

Ile snu potrzebuj? doro?li? D?u?sze okresy braku zdrowego snu trwaj?cego 7-8 godzin mog? prowadzi? do niezdolno?? organizmu do skutecznej naprawy, co mo?e prowadzi? do os?abienia uk?adu odporno?ciowego i innych powa?nych chorób psychicznych, takich jak depresja, chroniczny l?k i dra?liwo?? lub uczucie z?o?ci.

Istnieje wiele sposobów naturalnego wywo?ywania snu, a jednym z najlepszych jest rozwini?cie i przestrzeganie codziennego programu ?wicze?. Wiele osób po rozpocz?ciu regularnych ?wicze? stwierdza, ?e ??objawy bezsenno?ci drastycznie si? zmniejszaj?.

Spo?ywanie zdrowej, dobrze zbilansowanej diety i od?ywianie si? we w?a?ciwym czasie mo?e mie? znacz?cy wp?yw na cykl snu.

Je?li po wyczerpaniu wszystkich innych mo?liwo?ci nadal regularnie do?wiadczasz bezsenno?ci, mo?esz porozmawia? z lekarzem na temat leków nasennych / ?rodków nasennych, aby skorygowa? cykl snu i zapewni? zdrowy sen.

Co to s? ?rodki wspomagaj?ce sen?

Tabletki Zopiclone Pomoce nasenne to rodzaj zatwierdzony lek, który zosta? specjalnie opracowany w celu wywo?ania snu, przyspieszenia snu lub zapobiegania cz?stym wybudzeniom u osób cierpi?cych na bezsenno?? lub bezsenno?? podtrzymuj?c? sen.

Niektóre popularne ?rodki nasenne, takie jak Diazepam s? znane z wywo?ywania sl eep skutecznie, ale mog? nie powstrzyma? u?ytkowników przed budzeniem si? w nocy, podczas gdy inne tabletki nasenne, takie jak Zopiclone i Zolpidem s? znane z tego, ?e pomagaj? ludziom zasn??, a tak?e pomagaj? ludziom zasn??, zmniejszaj?c liczb? razy, kiedy budzisz si? w nocy.

Oba te popularne ?rodki nasenne - zopiklon i zolpidem - pochodz? z klasy leków zwanych „lekami Z” lub nie-benzodiazepinowymi lekami nasennymi. Leki Z s? znacznie nowsze ni? tradycyjne leki nasenne Benzo i uwa?a si?, ?e nios? ze sob? znacznie mniejsze ryzyko uzale?nienia lub uzale?nienia.

Jak dzia?aj? pomoce nasenne?

Ogólnie rzecz bior?c, ?rodki nasenne dzia?aj? na receptory w mózgu, aby spowolni? uk?ad nerwowy, co sprawia, ?e ??pacjent czuje si? bardziej zrelaksowany i sprzyja zasypianiu.

Tabletki Zolpidem Z-narkotyki, takie jak zopiclone i Zolpidem zosta?y specjalnie opracowane i zaprojektowane tak, aby zapewni? swoim u?ytkownikom pe?ne, nieprzerwane 8 godzin snu i nie nale?y ich za?ywa?, chyba ?e masz tyle czasu, zanim b?dziesz musia? si? obudzi?.

Oba te leki nale?y przyjmowa? tu? przed pój?ciem spa?, poniewa? dzia?aj? bardzo szybko. Pacjenci na ogó? zg?aszaj? uczucie senno?ci po 15-20 minutach, a wi?kszo?? pacjentów zasypia w mniej ni? 30 minut podczas stosowania tych leków nasennych.

Czy ?rodki nasenne s? niebezpieczne?

Wszystkie ?rodki nasenne, niezale?nie od tego, czy s? to tabletki na recept? zatwierdzone przez FDA, czy dost?pne bez recepty (OTC) bez recepty, nios? ze sob? pewne niebezpiecze?stwa, ale je?li s? stosowane zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z informacj? dla pacjenta i ulotk? informacyjn?) ) s? ogólnie uwa?ane za wyj?tkowo bezpieczny, szybki i skuteczny sposób leczenia bezsenno?ci przed za?ni?ciem, bezsenno?ci zwi?zanej z utrzymaniem snu, a nawet bezsenno?ci przewlek?ej.

Leki nasenne s? przeznaczone do korygowania i przywracania naturalnego wzorca snu w krótkim czasie i nie s? przeznaczone do stosowania przez d?u?szy czas, w przeciwnym razie istnieje niebezpiecze?stwo powstania tolerancji na lek.

Czy ?rodki wspomagaj?ce sen uzale?niaj??

Sleep Aids Jak wspomniano powy?ej, je?li pomaga w zasypianiu s? przyjmowane przez d?u?szy czas (maksymalnie ponad 4 tygodnie), istnieje zwi?kszone ryzyko, ?e u?ytkownicy wytworz? tolerancj? - co oznacza, ?e ??b?dziesz musia? przyjmowa? wi?cej leku, aby uzyska? takie same efekty, jak na pocz?tku.

Ponadto przed?u?one stosowanie leków nasennych mo?e ostatecznie doprowadzi? do uzale?nienia / uzale?nienia. Aby wyeliminowa? ryzyko uzale?nienia, nale?y zapozna? si? z wytycznymi dotycz?cymi informacji dla pacjenta i przestrzega? ich.

Na pocz?tek masz 4 tygodnie na skorygowanie swojego wzorca snu, aw ci?gu tych 4 tygodni potrzebujesz solidnego planu, aby stopniowo zwi?ksza? dawk? leku nasennego, korygowa? wzorzec snu i stopniowo zmniejsza? dawk? leku nasennego do zera. koniec 4 tygodni.

Maj?c ten plan na miejscu i post?puj?c zgodnie z nim, poprawisz swój wzorzec snu bez dodatkowego martwienia si? o uzale?nienie od leków nasennych.

Best Sleep Aids UK

Best Sleep Aids UK Ogólnie Z narkotyki lub nie-benzodiazepiny s? uwa?ane za najlepsze ?rodki nasenne w Wielkiej Brytanii, a oko?o 70% osób cierpi?cych na bezsenno?? w Wielkiej Brytanii woli u?ywa? zopiklonu lub zolpidemu, aby przywróci? im wzorce snu.

Kolejnymi najpopularniejszymi lub najlepszymi ?rodkami nasennymi w Wielkiej Brytanii s? benzodiazepiny, takie jak Nitrazepam i Diazepam, przy czym oko?o 25% osób cierpi?cych na bezsenno?? w Wielkiej Brytanii preferuje je od ?rodków nasennych nie b?d?cych benzodiazepinami.

Wreszcie, najmniej popularne ?rodki nasenne w Wielkiej Brytanii to naturalne, zio?owe lub dost?pne bez recepty tabletki, takie jak tabletki melatoniny, które stosuj? t? form? leczenia bezsenno?ci u oko?o 5% brytyjskich osób cierpi?cych na bezsenno??.

Kup Sleep Aids UK

Obecnie kupowanie benzodiazepinowych i nie-benzodiazepinowych ?rodków nasennych przez Internet w Wielkiej Brytanii nigdy nie by?o tak ?atwe i niedrogie.

Buy Sleep Aids UK Nasza apteka internetowa to otwarte przez ca?? dob? z przyjaznym pracownikiem, wystarczy wys?a? e-mail lub telefon. Posiadamy w ofercie tylko najlepsze ?rodki nasenne, które dzia?aj? szybko i skutecznie, dzi?ki czemu osoby bezsenne mog? r w jak najkrótszym czasie przywracaj? naturalny rytm snu.

Oferujemy szybk? dostaw? w ca?ej Wielkiej Brytanii, a tak?e dostarczamy do Irlandii Pó?nocnej (N.I.) i Republiki Irlandii (R.O.E.).

Wszystkie zamówione towary wysy?ane s? do wysy?ki po zaksi?gowaniu p?atno?ci w zwyk?ych nieoznakowanych kopertach.

Je?li cierpisz na bezsenno?? i mieszkasz w Wielkiej Brytanii, Irlandii Pó?nocnej lub Republice Irlandii, nasz 24-godzinna klinika wsparcia bezsenno?ci jest zawsze w gotowo?ci, aby szybko i bez recepty dostarcza? ?rodki nasenne do domu.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post