Temazepam (Restoril) Dawkowanie, efekty i skutki uboczne

 • Tom Jones
 • Oct 06, 2020
Temazepam (Restoril) Dawkowanie, efekty i skutki uboczne

Sen jest niezb?dny dla zdrowego ?ycia, a wielu ekspertów dosz?o do wniosku, ?e dobry wypoczynek jest tak samo wa?ny jak jedzenie i woda dla prze?ycia. Chocia? nikt tak naprawd? nie wie, jak d?ugo ludzkie cia?o mo?e wytrzyma? bez snu, wiemy, ?e brak snu ma ogromny wp?yw na nasze fizyczne i zdrowie psychiczne .

Szacuje si?, ?e w Wielkiej Brytanii 16,25 miliona doros?ych cierpi na jak?? form? zaburze? snu, a a? 48,62% mieszka?ców Wielkiej Brytanii przyznaje, ?e nie ?pi wystarczaj?co du?o.

Jako?? naszego snu to nie tylko liczba godzin, które ?pimy. Jest miar? tego, jak szybko zaczynamy zasypia? i potrafimy spa? bez zak?óce?. Ka?dy, kto do?wiadczy? ?ycia z nowo narodzonym dzieckiem, mo?e po?wiadczy?, ?e nocne przebudzenie jest tak samo wyczerpuj?ce, jak tylko spanie przez kilka godzin.

Leki zatwierdzone przez FDA, takie jak temazepam, okaza?y si? skuteczne w leczeniu bezsenno?ci i niepokoju zwi?zanego z bezsenno?ci?, skracaj?c czas potrzebny do za?ni?cia i zwi?kszaj?c mo?liwo?? nieprzerwanego, wysokiej jako?ci nocnego odpoczynku.

Co to jest Temazepam?

Co to jest Temazepam Temazepam nale?y do rodziny benzodiazepin, zwanych lekami uspokajaj?co-nasennymi. To podwójne dzia?anie uspokajaj?ce i nasenne oznacza, ?e ??mo?e by? stosowany zarówno w leczeniu zaburze? snu, jak i l?ku.

Chocia? lek ten zosta? po raz pierwszy opracowany we wczesnych latach sze??dziesi?tych XX wieku, nie by? u?ywany jako ?rodek nasenny w Wielkiej Brytanii a? do 1981 roku. Jego w?a?ciwo?ci uspokajaj?ce szybko uczyni?y go jednym z najpopularniejszych leków nasennych, a pod koniec lat 80 jeden z najcz??ciej przepisywanych leków na l?k i bezsenno??.

Dzi? temazepam jest prawdopodobnie lepiej znany pod mark? Restoril. Podobnie jak inne benzodiazepiny, Restoril dzia?a poprzez spowolnienie aktywno?ci mózgu poprzez zwi?kszenie uspokajaj?cych substancji chemicznych, które nasze cia?a naturalnie wytwarzaj?, zwanych kwasem gamma-aminomas?owym (GABA).

Aktywne sk?adniki tego leku dzia?aj? równie? rozlu?niaj?co na mi??nie organizmu i jest stosowany w leczeniu skurczów mi??ni i bólu szkieletowego.

Restoril mo?e zacz?? dzia?a? ju? po 30 minutach, a maksymalne efekty s? zwykle odczuwalne po 45 do 60 minutach, które zwykle trwaj? oko?o siedmiu do o?miu godzin.

Poradnik dotycz?cy dawkowania i stosowania Temazepam

Przed przyj?ciem tego leku wa?ne jest, aby po przyj?ciu tabletki pacjenci mieli 7-8 godzin nieprzerwanego snu. Je?li nie mo?esz i?? spa? o zwyk?ej porze lub sen jest przerywany, mo?esz odczuwa? niepo??dane skutki uboczne, takie jak uczucie senno?ci lub brak koncentracji nast?pnego dnia.

Je?li ju? za?ywasz Restoril na bezsenno?? lub niepokój, wiesz ju?, ?e lekarze zwykle przepisuj? go na nie d?u?ej ni? 4 tygodnie. Zwykle obejmuje to okres czasu umo?liwiaj?cy pacjentom powolne zmniejszanie dawki. Zaleca si? stopniowe z?agodzenie tego leku, aby unikn?? ryzyka wyst?pienia skutków ubocznych leczenia, takich jak objawy odstawienia.

 • Standardowa dawka to 20-40 mg i nale?y j? przyjmowa? 30 minut przed pój?ciem spa?.
 • Pacjentom w podesz?ym wieku (powy?ej 65 lat) zaleca si? rozpocz?cie od 7,5 mg do momentu uzyskania najlepszej odpowiedzi.
 • Dzieci poni?ej 18 roku ?ycia nie powinny przyjmowa? tego leku

Nie zaleca si? d?ugotrwa?ego stosowania Restoril. Poprawa jest cz?sto zauwa?alna po krótkim czasie, a leczenie zwykle nie powinno przekracza? 4 tygodni. Jednak w niektórych przypadkach lekarze mog? zaleci? kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesi?cy lub mog? zwi?kszy? to do 30-40 mg.

Je?li pacjent przyjmuje ten lek w leczeniu l?ku, musi zachowa? ostro?no??. Dzia?anie uspokajaj?ce mo?na odczu? ju? po 30 minutach, a czynno?ci wymagaj?ce czujno?ci, takie jak prowadzenie pojazdu lub obs?uga maszyn, nios? ze sob? znacznie wi?ksze ryzyko wypadków i mo?liwych ?miertelnych obra?e?.

Aby uzyska? wi?cej informacji, przeczytaj ulotk? informacyjn? dla pacjenta i sekcj? FAQ .

Efekty i efekty uboczne Temazepam

Chocia? wszystkie leki nios? ze sob? ryzyko dzia?a? niepo??danych, ale wi?kszo?? pacjentów nie do?wiadcza ?adnych problemów podczas prawid?owego przyjmowania tego leku.

Najcz?stsze skutki uboczne Restoril to:

 • senno??
 • ból g?owy
 • zm?czenie
 • nerwowo??
 • zawroty g?owy
 • nudno?ci

Te dzia?ania niepo??dane s? ?agodne i zwykle ust?puj? po kilku dniach. Je?li którykolwiek z nich utrzymuje si? lub staje si? ci??ki, zalecamy porozmawia? z lekarzem lub farmaceut?.

Nie nale?y stosowa? tego leku, je?li pacjent ma uczulenie na Restoril lub inne benzodiazepiny lub którykolwiek z wcze?niej istniej?cych schorze?

Poinformuj lekarza, je?li kiedykolwiek:

 • choroba p?uc lub problemy z oddychaniem
 • depresja lub choroba psychiczna
 • my?li samobójcze
 • uzale?nienie od narkotyków lub alkoholu

Stosowanie leków opioidowych temazepamu, takich jak kodeina lub tramadol, mo?e powodowa? niebezpieczne skutki, w tym; silna senno??, spowolniony oddech, ?pi?czka i ?mier?.
Nie u?ywaj tego leku, je?li jeste? w ci??y lub karmisz piersi?.

Nie pij alkoholu podczas przyjmowania tego ?rodka uspokajaj?cego. Alkohol mo?e nasila? dzia?anie uspokajaj?ce i powodowa? skrajn? senno??.

Zamów Temazepam Online UK

Zamów Temazepam Online UK

Je?li cierpisz na bezsenno?? lub niepokój i mieszkasz w Wielkiej Brytanii, mo?esz teraz zamów temazepam i inne leki na lekarstwa na bezsenno?? online i dostarcz je bezpo?rednio do domu.

Jako zaufany dostawca leków online rozumiemy znaczenie poufno?ci informacji o klientach. U?ywamy najnowszej technologii szyfrowania, aby zagwarantowa? bezpiecze?stwo wszystkich transakcji. Wszystkie nasze zabiegi medyczne s? wysy?ane do Wielkiej Brytanii w ci?gu 24 do 48 godzin od potwierdzenia zamówienia.

Nasza ca?odobowa apteka internetowa w Wielkiej Brytanii oferuje dyskretn? i efektywn? kosztowo us?ug?, a nasze obs?ugi klienta jest dost?pny przez ca?y czas, aby pomóc w z?o?eniu zamówienia.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post