Pregabalina na niepokój (GAD) i ból

  • Tom Jones
  • Oct 02, 2020
Pregabalina na niepokój (GAD) i ból

We wspó?czesnym spo?ecze?stwie mamy ogromne szcz??cie, ?e mamy dost?p do arsena?u wysoce skutecznych metod leczenia l?ku i bólu.

Jeden z najlepszych jest znany jako pregabalinie , która jest równie? powszechnie sprzedawana pod nazw? handlow? Lyrica. Ten lek jest klasyfikowany jako lek przeciwdrgawkowy, a zatem jego g?ównym wskazaniem do leczenia jest stan zwany padaczk?, który powoduje drgawki / drgawki u tych, których wywo?uje.

Kwestie medyczne, na które wp?ywaj? ludzie, s? bardzo zró?nicowane, a w stale rosn?cej populacji, która stale si? rozwija, pojawiaj? si? nowe wyzwania zdrowotne przez ca?y czas.

Oznacza to, ?e musimy stawi? czo?a wszystkim tym wyzwaniom zdrowotnym, co sta?o si? ogromnie ?atwiejsze wraz z post?pem nauk medycznych, który doprowadzi? do bezprecedensowego stworzenia leków, takich jak kapsu?ki Lyrica. Prekursor tego leku jest znany jako gabapentyna, która zosta?a uwolniona w latach 80. Lyrica zosta?a nast?pnie wydana prawie dwie dekady pó?niej w 2004 roku.

Efekty pregabaliny

Jednym z najbardziej frustruj?cych aspektów szukania leczenia z powodu powa?nych problemów zdrowotnych jest to, ?e cz?sto ludzie, którzy maj? nieszcz??cie znosi? te problemy, musz? stosowa? wiele metod leczenia, aby uzyska? skuteczn? ulg?.

Jest to jeden z g?ównych powodów, dla których tabletki Lyrica s? tak szeroko poszukiwane: s? w stanie leczy? szeroki zakres problemów medycznych, a do tego potrzebny jest tylko jeden lek.

Ludzie u?ywaj? Lyrica do wielu ró?nych celów medycznych, w tym: fibromialgii; drgawki (padaczka); zespó? l?ku uogólnionego (GAD); bóle nerwowe, takie jak nerwoból, neuropatia cukrzycowa, uraz rdzenia kr?gowego i pó?pasiec.

Sposób, w jaki efekty pregabaliny dzia?aj? w leczeniu wszystkich wymienionych powy?ej zaburze?, ró?ni si? nieznacznie w zale?no?ci od przypadku w nast?puj?cy sposób:

  • Na padaczk? - lek ten zmniejsza napady padaczkowe i im zapobiega, zmniejszaj?c wszelk? nieprawid?ow? aktywno?? elektryczn? mózgu. To w?a?nie ta nienormalna aktywno?? elektryczna powoduje drgawki.
  • Na nerwobóle - lek ten dzia?a poprzez zak?ócanie przekazywania sygna?ów bólowych w mózgu i w dó? rdzenia kr?gowego, co skutecznie blokuje ból.
  • Na l?k - ten lek dzia?a, zapobiegaj?c uwalnianiu z mózgu substancji chemicznych, które powoduj? uczucie l?ku.

Efekty uboczne pregabaliny

Ten lek, chocia? jest bardzo silnym ?rodkiem przeciwl?kowym / przeciwdrgawkowym / przeciwbólowym, jest wyj?tkowo bezpieczny w stosowaniu i rzadko powoduje skutki uboczne u u?ytkowników. Ogólnie rzecz bior?c, osoby, które do?wiadczy?y skutków ubocznych podczas stosowania leku Lyrica, nadu?y?y lub nadu?y?y leku.

Dlatego konieczne jest stosowanie tego ?rodka zgodnie ze wskazówkami dotycz?cymi stosowania i dawkowania, aby do?wiadczy? wszystkich korzystnych skutków i jak najmniejszej liczby skutków ubocznych. Istniej? jednak skutki uboczne, które mog? wyst?pi? u mniej ni? 10% u?ytkowników, a poni?szy przewodnik szczegó?owo opisuje, jakie dzia?ania niepo??dane pregabaliny s? od naj?agodniejszych i najcz?stszych do najci??szych i najrzadszych:

  • Efekty uboczne Lyrica, które wyst?puj? u 1 na 100 u?ytkowników, obejmuj?: senno??, nudno?ci i ból g?owy.
  • Dzia?ania niepo??dane leku Lyrica, które wyst?puj? u 1 na 1000 u?ytkowników, obejmuj?: zimne poty, ucisk w klatce piersiowej i bóle mi??ni (lub drgania, szarpni?cia lub os?abienie).
  • Dzia?ania niepo??dane leku Lyrica, które wyst?puj? u 1 na 10 000 u?ytkowników, obejmuj?: biegunk?, trudno?ci w po?ykaniu i wzd?cia nóg, ramion, d?oni i podudzi.

Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e cz?ste skutki uboczne, takie jak nudno?ci i bóle g?owy, mo?na ?atwo rozwi?za?, upewniaj?c si?, ?e przed przyj?ciem leku nale?y zje?? posi?ek, aby zapobiec nudno?ciom i zachowa? nawodnienie wod? podczas stosowania tego leku, aby zapobiec bólom g?owy.

Wycofanie pregabaliny

Chocia? kapsu?ki Lyrica 300 mg s? wystarczaj?co bezpieczne, aby mo?na je by?o stosowa? u matek karmi?cych piersi? zgodnie z FDA (Food and Drug Administration) i EMA (European Medicines Agency), faktem jest, ?e podobnie jak w przypadku innych silnych leków, do?wiadcza? d?ugoterminowych u?ytkowników. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku u?ytkowników d?ugoterminowych, którzy rozpoczynaj? natychmiastowe zaprzestanie u?ywania Lyrica.

U pacjentów, którzy nagle przerywaj? stosowanie leku Lyrica lub u pacjentów, którzy nagle zmniejszaj? przyjmowan? dawk?, niewygodne odstawienie pregabaliny staje si? znacznie wi?kszym ryzykiem. Te objawy odstawienia mog? mie? powa?ne konsekwencje dla ich zdrowia, dlatego zdecydowanie zaleca si?, aby osoby, które chc? zmniejszy? lub zaprzesta? stosowania tego leku, zrobi?y to pod nadzorem lekarza.

Objawy odstawienia leku Lyrica pokrywaj? si? z objawami wyst?puj?cymi u osób odstawiaj?cych benzodiazepiny i alkohol. Mo?esz by? w trakcie odstawienia leku Lyrica, je?li po zaprzestaniu jej stosowania lub zmniejszeniu dawki wyst?pi którykolwiek z nast?puj?cych objawów: niepokój, spl?tanie, pobudzenie, depresja, bezsenno??, my?li samobójcze i / lub apetyt na Lyric?.

Pregabalina i alkohol

Zwykle nie zaleca si? stosowania silnych leków na recept? razem z alkoholem, dlatego podkre?la si? bezpiecze?stwo ich stosowania, dzi?ki któremu Lyrica sta?a si? tak s?awna.

Pregabalina i alkohol

Chocia? nie zaleca si?, aby ktokolwiek próbowa? miesza? pregabalin? z alkoholem, nie jest równie? surowo zabronione ??czenie tych dwóch, tak jak w przypadku ??czenia alkoholu z innymi lekami na recept?, takimi jak benzodiazepiny i opioidy.

Przed piciem podczas jego stosowania nale?y przede wszystkim zdawa? sobie spraw? z wp?ywu tego leku, poniewa? alkohol mo?e nasila? dzia?ania niepo??dane leku Lyrica 300 mg na uk?ad nerwowy, takie jak senno??, zawroty g?owy i trudno?ci z koncentracj?.

W ci?gu pierwszych kilku dni / tygodni stosowania tego leku obserwuj, jak Twoje cia?o i umys? reaguj? na leczenie. Nast?pnie mo?esz pi? alkohol w niewielkich ilo?ciach. Nigdy nie pij w nadmiarze alkoholu podczas u?ywania Lyrica, poniewa? mo?e to spowodowa? powa?ne skutki uboczne, a nawet ?miertelne konsekwencje.

P?a? mniej za tabletki Lyrica

Ludzie szukaj? niedrogiego, wygodnego sposobu na zdobycie leków; a dzi?ki naszym fantastycznym cenom nasza internetowa apteka jest najwi?kszym cyfrowym sklepem w Wielkiej Brytanii, Irlandii Pó?nocnej i Republice Irlandii.

Odwied? nas ju? teraz, aby zamówi? zabiegi, takie jak pregabalina na niepokój lub ból w najni?szych mo?liwych cenach.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post